Muhafazakâr Ailelerin ‘Dijital Yerli’ Çocukları/ Z Kuşağı Üzerine Nitel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2020-29
Number of pages: 66-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Kuşak, belirli tarihler arasında doğmuş, bu tarihlerde yaşanan kültürel, toplumsal, ekonomik ve politik olgulardan etkilenmiş birey gruplarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kuşağı yalnızca dünyaya gelinen tarihler çerçevesinde biyolojik olarak tanımlamak mümkün değildir. Bu süreçte edinilen ortak toplumsal bilinç de kuşakların ayrılmasında önemli rol oynar. Bu araştırmada, kuşak sınıflaması içinde “Z Kuşağı” olarak adlandırılan, ailelerini muhafazakâr olarak tanımlayan ve Kur’an Kurslarında, orta öğretim ve yükseköğretim kurumlarında eğitim gören gençlerin dini tutum ve davranışları analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, görüşme tekniği kullanılarak yapılan nitel bir araştırmadır. Elde edilen veriler kullanılarak bu kuşak mensuplarının dini tutum ve davranışları analiz edilmiştir. Lise ve üniversite eğitimi ve bu süreç içinde geçen zaman, gençler için toplumsal bilincin edinilmesinde oldukça önemlidir. Genç bu dönemde kimliğini kazanma ve kişiliğine kalıcı biçim verme süreci yaşar. Aynı şekilde bu dönem gencin doğal, ekonomik, sosyal ve kültürel çevreyi algılamasında, dini duygu ve değerlerinin oluşmasında ve değişmesinde etkili bir süreçtir. Bu çalışma sonucunda, Z Kuşağı gençlerinin dini algılarını etkileyen temel unsurların, aile, okul, arkadaş çevresi, dijital alan ve liberal düşünceler olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Summary

Generation, as a term, is used to describe groups of individuals born around certain dates and are affected by the cultural, social, economic, and political phenomena experienced during those dates. It is not possible to define generation solely biologically within the framework of the dates they were born; the collective social consciousness acquired in this process also plays an important role in the classification of generations. This research aims to analyze the religious attitudes and behaviors of the young individuals, who are also named as "Generation Z" in the classification of generations, who define their families as religious and receive education in Koran courses, secondary and higher education institutions. The study is a qualitative research and interview technique was used. The religious attitudes and behaviors of the members of this generation were analyzed using the data obtained. High school and university education, and the time spent in this process are very important for young people in acquiring social awareness. In this period, the young individual goes through the process of acquiring identity, permanently shaping his or her personality. Likewise, this period is an important process, forming and effecting the perception of the natural, economic, social, and cultural environment. As a result of this research, it was determined that the main factors affecting the religious perception of generation Z are family, school, friends, digital space, and liberal thoughts.

Keywords