David Herbert Lawrence’ın Bazı Şiirlerinde İnsan ve Hayat Hakkındaki Felsefi Düşüncelerinin Edebî Yansıması Üzerine Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 10:11:15.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 59-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan İngiliz yazar David Herbert Lawrence, bazı eserlerinde insan, doğa ve hayat olgularını özellikle edebi-felsefi mahiyyette ele almaya çalışmıştır. Yazar, insanoğlunun doğasındaki varoluşsal sırlara, hayal ile gerçek arasındaki çelişkilere yaşadığı dönemdeki sanayileşmenin getirdiği moderniteye bağlı farklılıkları da dikkate almak suretiyle kendi penceresinden ışık tutmuştur. Bu çalışmada, Lawrence’ın bazı eserlerinde değindiği insan ve yaşam, insan ve doğa, insan ve modern dünya, insan ve sanayileşmiş toplumlardaki önemli sorunların sanatsal yansıması incelenmiştir. Ayrıca, yazdığı edebî eserlerde, bilhassa şiirle ifade ederken, insanın varlığına dair görüş ve düşüncelerini kendine özgü biçimde nasıl yansıttığı, konu ve içerik özellikleri ön planda tutularak incelenmiştir. Bu çerçevede David Herbert Lawrence’ın özellikle “Piyano”, “Dağ Aslanı”, “Badem Çiçeği”, “Aşk Hakkında Yalanlar” adlı şiirleri değerlendirilirken; yazarın konuyla alakalı felsefi görüşleri sanatsal bakış açısını yansıtacak biçimde ifade edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda, Lawrence’ın bazı şiirlerinde bilinçdışı faktörlerin insanın duygu ve kararları üzerindeki etkisine ilişkin düşüncelerine de temas edilmiştir. Nitekim şairin sanat ve felsefeye dair düşünceleri, her şeyden önce insanın karmaşık bir varlık olduğu, insanın ruhunda ve duygu dünyasında hâlâ keşfedilmemiş sırların olduğu fikrini ortaya koymaktadır. Lawrence’ın söz konusu fikirlerinin, şiirlerine farklı bir tema, içerik ve biçim kazandırmasının yanı sıra şiirsel anlatım özelliklerini de şekillendirdiğini ifade etmek mümkündür.

Keywords

Abstract

David Herbert Lawrence tried to deal with the phenomena of man, nature, and life in some of his works, especially of a literary-philosophical nature. He shed light on the existential mysteries of human nature and the contradictions between imagination and reality, considering the differences due to the modernity brought about by the industrialisation of his time. This study examines Lawrence’s artistic reflection on important problems of man and life, man and nature, man and the modern world, man, and industrialised societies, which he touches upon in some of his works. It also examines how he reflects his views and thoughts on human existence in his literary works in his own unique way, especially when he expresses them in poetry, by prioritising the theme and content characteristics. In this context, Lawrence’s poems “The Piano”, “The Mountain Lion”, “The Almond Blossom”, “Lies About Love” are analysed and an attempt is made to express the author’s philosophical views on the subject in a way reflecting his artistic point of view. At the same time, some of Lawrence’s poems have also touched on his thoughts about the influence of unconscious factors on human emotions and decisions. In fact, the poet’s literary and philosophical thoughts reveal the idea that man is first and foremost a complex being and that there are still undiscovered secrets in the human soul and the world of emotions. It can be said that Lawrence’s ideas have shaped his poems in terms of theme, content, form, and his poetic narrative features.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics