Bir Nitel Yaklaşım Deseni Olarak Etnografi

Author:

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-22 10:27:00.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 38-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nitel araştırmalar gerçekliğin toplumsal olarak inşa edildiği ve çoklu gerçekliklerin var olduğu üzerine kuruludur. Nitel araştırmalarda araştırma problemine uygun olarak çeşitli desenler kullanılmaktadır. Geçmişi 19. yüzyıl antropologlarına dayanan etnografi, günümüzde kültür ve insan gruplarıyla ilgili yapılan tüm çalışmalarda kullanılmaktadır. Etnograf, kültürel örüntüleri tespit etmek ve inşa edilen anlam dünyasını keşfetmek için sahada uzun süre kalmalı, çalışma nesnesi olan topluluğun bütün pratiklerine katılmalıdır. Dolayısıyla araştırmacının katılımcı gözlemci olarak bulunması zorunluluk arz etmektedir.  Bu noktada araştırmacı, yoğun betimleme yapmalı, saha notları tutmalı ve katılımcıların gözünden mevcut anlam dünyasını orada bulunmayanlara aktarmalıdır. Bu çalışmanın temel problemi de Türkiye’de araştırmacıların etnografi hakkındaki yeterli düzeyde malumata sahip olmaması ve etnografinin yapısından kaynaklı çeşitli zorlukları barındırması olarak belirlenmiştir. Derleme niteliğindeki bu yazıda, ilgili literatür eşliğinde etnografinin bazı güçlü ve zayıf yönlerine dikkat çekilerek araştırma sürecindeki sorunlara karşı çözüm önerileri sunularak araştırmacıları bu yönde teşvik etmek amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle nitel araştırma ve etnografik desenin yapısından bahsedildikten sonra, etnografik araştırmalarda karşılaşılabilecek sahaya erişim, araştırmacının içeride/dışarıda bulunması, saha notlarının yazımı ve etik gibi bazı konulara değinilmiştir. Çalışmada sahada uzun süre kalmaktan ve etnografinin yapısından kaynaklanan bazı zorluklara rağmen bu desenin, dikkatli planlandığında ve sahadaki süreç iyi yönetildiğinde incelenen alan hakkında oldukça değerli veriler sunabildiği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Qualitative research is based on the fact that reality is socially constructed and multiple realities exist. In qualitative research, various designs are used in accordance with the research problem. Ethnography, which dates back to 19th-century anthropologists, is used in all studies on culture and human groups today. The ethnographer should stay in the field for a long time and participate in all the practices of the community, which is the object of study, in order to identify cultural patterns and discover the constructed world of meaning. Therefore, it is imperative for the researcher to be present as a participant observer. At this point, the researcher should make intensive descriptions, keep field notes and convey the existing world of meaning through the eyes of the participants to those who are not there. The main problem of this study is that researchers in Turkey do not have sufficient knowledge about ethnography and that ethnography has various difficulties arising from its structure. This review article, it is aimed to draw attention to some of the strengths and weaknesses of ethnography with the relevant literature and to encourage researchers in this direction by offering solutions to the problems in the research process. In the study, firstly, the structure of qualitative research and ethnographic design is mentioned, then some issues that may be encountered in ethnographic research such as access to the field, the researcher's presence inside/outside, writing field notes or ethics are mentioned. In the study, it was emphasized that despite some difficulties arising from staying in the field for a long time and the structure of ethnography, this design can provide very valuable data about the area under study when it is carefully planned and the process in the field is well managed.

Keywords