Erkek Öğretmenlerin Dünyasında “Güçlü Kadın” İmajının Benlik Sunumu Bağlamında Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-33
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-21 13:09:58.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 189-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada erkek öğretmenlerin dünyasında güçlü kadının ne anlam ifade ettiği “benlik sunumu” bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Aileler tarafından kadına değer verilmeye başlanması sayesinde kadınların geçmişe oranla daha güçlendiği, erkeklerin bakış açısından da bu durum karşısındaki deneyimlerini anlamak, çalışmayı önemli hâle getirmektedir. Güçlü kadınların hayata karşı duruşları, kendilerini ifade etme biçimleri, toplum tarafından baskıya maruz kalmaları ve güçlü olmalarından kaynaklı yaşadıkları birtakım mağduriyetler çalışmanın problemini oluşturmaktadır.
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kayseri’de görev yapan on bekâr, on evli erkek öğretmen toplamda yirmi kişiyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen bulgular fenomenolojik yaklaşımla yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda güçlü kadının, erkekler tarafından çekinilen kolektif bir düşünce dünyasına sahip oldukları anlaşılmıştır. Güçlü kadınlardan beklenen, esasında bir kadın olarak yerine getirmekle yükümlü oldukları birtakım rol ve sorumlulukları vardır. Ev işlerini düzenlemek, çocuk bakımı, ailenin geçimine katkıda bulunmak bunlardan bazılarıdır. Ayrıca kadının herhangi bir konuma sahip olması, bu görevlerini yerine getirmeye engel olmadığı anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In the study, it is aimed to evaluate the meaning of strong women in the world of male teachers in the context of "self-presentation". Thanks to the fact that women are valued by families, women are stronger than in the past, and understanding their experiences in this situation from the point of view of men makes the study important. The stance of strong women towards life, the way they express themselves, their exposure to pressure by the society and the grievances they experience due to being strong constitute the problem of the study.
Qualitative research method was used in the study. Face-to-face interviews were conducted with twenty people in total, ten single and ten married male teachers working in Kayseri. The findings obtained from the participants were tried to be interpreted with a phenomenological approach. As a result of the study, it has been understood that strong women have a collective world of thought that is shunned by men. There are some roles and responsibilities that are expected from strong women and that they are obliged to fulfill as a woman. Organizing housework, childcare, contributing to the family's livelihood are some of them. In addition, it has been understood that the fact that the woman has any position does not prevent her from fulfilling these duties.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics