Başörtülü Kadınlarda Serbest Zaman Eğilimi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 1 - 19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de başörtülü kadının kamusallığı ve toplumsallığı gerilimli bir tartışma alanıdır. Özellikle dünya ekonomik sistemine eklemlenen bir Türkiye’de başörtülü kadın önemli bir tüketim öznesi haline gelmiştir. Bu bağlamda başörtülü kadının serbest zaman faaliyetleri de önemli bir özneleşme alanıdır. Makale, gelenek ve modernlik arasında, başörtülü kadınlarda serbest zaman eğilimlerini ölçmeye yarayacak bir ölçeklendirme girişimidir. Nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama metodu kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırma kapsamında uygulanan KMO (0,818) ve Bartlett Küresellik testi (2063,031), faktör yük değerleri, açıklanan varyans (62,874), Cronbach Alfa katsayısı (0,787), doğrulayıcı faktör analizi sonucunda istatistiki açıdan güvenilir ve yapı geçerliği olan, dört boyutlu ve toplam 11 maddeden oluşan “Başörtülü Kadınlarda Serbest Zaman Eğilimi Ölçeği” elde edilmiştir. Ölçek 706 başörtülü kadının serbest zaman faaliyetlerini liberalleşme, dünyevileşme, serbest zamanda seküler gerilimler, serbest zamanda spor ve konser alt faktörleri açısından gözlem altına almaktadır. Anılan boyutlar başörtülü kadının kendi doğal tercihleriyle var olmaya başladığı “özerk dünyevi” alanları tanımlaması açısından manidardır.

Keywords

Abstract

The publicity and social position of headscarved women is a topic of tense discussion in Turkey. Especially in Turkey, which is integrated into the world economic system, headscarved women have become important consumers. In this context, leisure activities of headscarved women are also an important area of “subjectification”. This article is an attempt to create a scale to measure leisure time trends in headscarved women between tradition and modernity. Survey method which is a variety of quantitative research method is used and statistically reliable and valid four-dimensional “Leisure Time Tendency Scale for Headscarved Women” was obtained as a result of research, conducted with the KMO (0,818) and Bartlett sphericity test (2063,031), factor load values, explained variance (62,874), Cronbach Alpha coefficient (0,787) and confirmatory factor analysis. The scale tackles the leisure time activities of headscarved women in terms of liberalization, secularization, secular tensions in leisure time, sports and concerts in leisure time. The aforementioned dimensions are significant in terms of describing the “autonomous secular” areas in which headscarved women began to exist with their own civil preferences.

Keywords