Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçunda Manevi Unsur ve Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsamına Alınması

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 54-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ticari ilişkilerde sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanılması, bir yandan devletin yapacağı kamu harcamalarının kaynağı olan vergilerin kaybına neden olurken diğer yandan bu belgeleri kullananların haksız kazanç elde etmelerini sağlar. Ayrıca piyasada sahte belge dolaşımının yaygın olması, belgeye olan güveni de azaltmaktadır.

Yapılan bu çalışmanın amacı, SMİYB kullanma suçunun manevi unsurunu açıklamak ve bu fiili işleyenlerin karşılaşacakları adli ve idari yaptırımları ortaya koymaktır.

SMİYB kullanma, Türk Ceza Kanunu’ nda suç olarak kabul edilen bir fiildir. Bir fiilin suç olarak kabul edilmesi için önceden belirlenmiş suçun unsurlarının da mevcut olması gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi de manevi unsurdur. SMİYB kullanma fiilinin suç olarak kabul edilmesi için manevi unsurun da bulunması gerekmektedir.

SMİYB kullanan mükellefler, adli yaptırımların yanında bir takım idari yaptırımlar ile de karşı karşıya kalmaktadır. Bu fiili işlediği tespit edilen mükellefler, özel esaslar kod uygulaması ile kategorize edilerek bu mükelleflerin haksız vergi iadesi almalarının önüne geçmek istenilmektedir. Bununla birlikte, bu fiili işleyerek verginin eksik tahakkuk ettirilmesine neden olan mükellefler belirli oranlarda vergi ziyaı cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bu çalışmada, SMİYB kavramı açıklanmış, SMİYB kullanma suçunun manevi unsuru ve bu suçu işleyenlerin karşılaşacağı adli ve idari yaptırımlar ortaya konmuştur. Bununla birlikte SMİYB kullanma fiili ile mücadelede mevcut uygulamaların neler olduğu ve bunların yanında neler yapılması gerektiği açıklanmıştır. 

Keywords

Abstract

The use of false and misleading documents (SMİYB) in commercial relations, on the one hand, causes the loss of taxes, which is the source of public expenditures to be made by the state, on the other hand, it provides unfair profit to those who use these documents. In addition, the widespread circulation of fake documents in the market also reduces the trust in the document.

The aim of this study is to explain the moral element of the crime of using SMİYB and to reveal the judicial and administrative sanctions that those who commit this act will face.

Using SMİYB is an act that is considered a crime in the Turkish Penal Code. In order for an act to be considered a crime, the elements of the predetermined crime must also be present. One of them is the spiritual element. For the act of using SMİYB to be considered a crime, there must also be a moral element.

Taxpayers using SMİYB are faced with a number of administrative sanctions as well as judicial sanctions. It is desired to prevent these taxpayers from receiving unfair tax refunds by categorizing the taxpayers who are determined to have committed this act with the special principles code application. However, taxpayers who commit this act and cause the tax to be incompletely accrued are punished with a tax loss penalty at certain rates.

In this study, the concept of SMİYB is explained, the moral element of the crime of using SMİYB and the judicial and administrative sanctions that those who commit this crime will face are revealed. In addition to this, what are the current practices in the fight against the act of using SMİYB and what should be done besides these are explained.

Keywords