San Francisco’da Yaşayan Türklerde Sosyo-Kültürel Değişme ve Kimlik Algısı Üzerine Nitel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2021-30
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-14 22:51:07.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 250-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma evreni, Türkiye’den San Francisco Körfez Bölgesine göç eden Türkleri kapsamaktadır. Örneklem grubu bu bölgede yaşayan Türkler arasından seçilmiştir. Gönüllü ve bireysel göç gerçekleştiren Türkiye kökenli Türkler, kültürel değişimin farkındalığını yaşamaktadırlar. Bu farkındalıkta iki farklı görüş tespit edilmiştir. Kendilerini geleneksel Türk- İslam  kültüründen ayrı düşünen seküler kesimin görüşleri ve  Türk-İslam kimliğini korumak için diaspora halinde yaşayan bir diğer kesimin görüşleridir. Dolayısıyla San Francisco’da yaşayan Türkiye kökenli bireylerin kendi kimliklerini inşa ederken oluşturdukları ‘öteki’ tanımının içeriği de görüşleri nispetinde değişmektedir. Her iki görüşe sahip Türkler, adaptasyonda aynı sorunları yaşadıkları halde  kimlik algısı ve inşası gibi konularda önemli farklılık göstermektedirler. Ama görüş sahipleri iki kesim de inandıkları kültürel değerleri koruyarak, gelecek nesillere taşıyıp, Amerika’da yaşamlarını sürdürmek konusunda hemfikir görünmektedirler. Birinci kuşak nesilden çoğu, yaşlandıklarında Türkiye’ye dönmeyi düşünürken, diğer taraftan ikinci ve üçüncü kuşağın asimile olma endişesini  taşımaktadırlar.

Keywords

Abstract

Research scope covers Turkish immigrants in the San Francisco Bay Area. The sample group was chosen from among the Turks living in this region. Volunteers and individual immigrants of Turks with origins from Turkey are experiencing the awareness of cultural exchange. Two different views have been identified in this awareness. The views of the secular segment who consider themselves separate from the traditional Turkish-Islamic culture and the views of another segment who live in a diaspora to protect their Turkish-Islamic identity. Thus the definition of the "other" for Turks from Turkey living in the San Francisco Bay Area while building their identity, is changing in proportion to their views. Although Turks with both views have the same problems in adaptation, they differ significantly in terms of identity perception and construction. But the opinion holders seem to agree on preserving the cultural values ​​they believe in, carrying them to future generations and continuing their lives in America. While most Turks of the first generation immigrants are contemplating returning to Turkey when they get old, they carry the fear that the second and third generation might be assimilated with in the American culture.

Keywords