RAHMÂNÎ NEFHALAR VE İRFÂNÎ YORUMLAR: ZAMANIN DEĞER(LENMES)İ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE: “NEFEHÂT HADÎSİ VE ŞERHİ”

Author:

Year-Number: 2018-23
Yayımlanma Tarihi: 2018-12-05 07:23:55.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 166-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam’ın amelî hayatında zamanın değeri, değerlenmesi ve değerlendirilmesi üzerine, özellikle ‘vakitlerin safâsı’nı ıskalamama azmiyle yaşayan ibnü’l-vakt mü’milerin/sûfîlerin, önemini başkalarına nazaran daha iyi kavradıkları “Nefehât-ı Rahmet Hadîsi”ni farklı tarîkleri ve irfânî yorumuyla ele almaya çalıştık. Mükafaatı âhiretteki ‘sevâb hazineleri’nden olacağı Kitap ve Sünnet’te bildirilmiş olan kesbî sâlih amellerden farklı olarak, zamanı, zemini, mekânı veya miktarı itibariyle tamamen sürpriz olarak el-Mennan’ın ‘minen hazîneleri’nden tamamen vehbî tarzda ihsan edilen, rutin dışı “rahmet nefhaları”nın (manevî esintilerinin) ne olduğu, neler getirdiği, ne zaman esebileceği ve onlara nasıl mazhar olunabileceğine dair sahasının erbâbı ehl-i marifet ve ehl-i hakikat ulemânın tecrübî irfanlarına ve keşfî beyanlarına müracaat ettik. Elde ettiğimiz bilgilerden bir kısmını, ‘içerik, nitelik ve nicelik’ bakımından derleyip akılları ‘tafsilatta boğmamak gayesi’yle, icmâl üzere özetle değerlendirerek, umûmun istifadesine açık ilmî bir makale halinde hazırlamış ve sunmuş olduk. Fıkıh, tasavvuf ve hadis ilmiyle yakından ilişkili olan makalemiz, bir hadis tahkiki ve hadis şerhi mahiyetinde ilmî bir çalışmadır. Ayrıca esmâ-i hüsna kitaplarındaki gibi elMennân ism-i cemîlinin bir izahıdır. Mennân’ın minen hazinelerinden rahmet nefhalarıyla tecelli keyfiyetini ortaya çıkarmaya çalışan bir araştırma yazısıdır.

Keywords

Abstract

The purpose of this article is to investigate the active life of Islam or practice of ibadat (amel). We have explained the evaluation of time, time value and its importance in our ibadat. Especially, Sufi who try to reach the most valuable time in the day (vakitlerin safâsı) they understood and evaluated it than more than other Muslims. We also discussed about the Hadith of Allah's Merciful Breeze “Nefehât-ı Rahmet’’ and its varieties in this article. Kur'an and Hadith reported that the reward of righteous deeds will find us without our act and surprise (el-Mennan) in the afterlife (ahirat). We referred to some Islamic scholars who explain about Allah's Merciful Breeze and el-Mennan in their books and the narrative of the spiritual journey (Keşfiyat). We have reached a lot of information about them and classified them depending on their content, quality, quantity, topic, and significance. Our article, which is closely related to Islamic science as fiqh, tasawwuf and hadith, is a scholarly work in the verification (analysis) and explanation of the Hadith. It is also an investigation and elucidation of al-Mennân, as is explained in other books on the names of Allah. Further, it is a research essay that attempts to reveal the manifestation of merciful breeze from Mennân's secret treasures.

Keywords