MANTIK ARAŞTIRMALARINDA USUL/METOD: ARAŞTIRMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE YAZIM İLKELERİ ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2018-23
Yayımlanma Tarihi: 2018-12-05 07:24:16.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 24-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akademik araştırmalarda ilgili bilim dalının gereği olan kriterlere riayet etmek, doğru sonuçlara varmak açısından bir gerekliliktir. Araştırma yöntemleriyle ilgili bir genel başvuru kılavuzu ve araştırma notu hazırlamanın mantıkla ilgili olduğu kadar felsefi ve ilmî faaliyetler için de uygun olacağı düşüncesiyle bu çalışma yapılmıştır. Amaç, öğrencinin araştıracak konu seçmesini, o konuda yararlanacak kaynaklar bulmasını, not almayı, alınan bilgileri değerlendirmeyi ve bunlardan çıkan sonuçları anlaşılır bir biçimde sunmayı kolaylaştırmaktır

Keywords

Abstract

In academical researches, it is necessary to comply with the criterion of related scientific branch in the sense of coming up with accurate results. This study is prepared in order to supply general guideline on research techniques not only for logic but for all philosophical and scientific activities. The aim of this work is to ease for students selecting a research topic, finding sources, taking notes, evaluating possessed knowledge and proposing the results apprehensibly.

Keywords


 • içinde), thk. Refik el-Acem), Beyrut, 1986, ss.11-64. Fârâbî, Ebu Nasr Muhammed, Kitâbu’l-Burhân (Fârâbî’nin Şerâitü’l-Yakîn’i

 • içinde), nşr. Mübahat Türker-Küyel, AKM yay., Sayı 1, Ankara, 1990 el-Habîsî, eş-Şerh ale’t-Tehzîb (Tecdîdü İlmi’l-Mantık içinde), 3. Baskı, Ka

 • 1 Yusuf Ziya Kavakçı, İslâm Araştırmalarında Usûl, Ankara, 1991.

 • 2 Bkz. Fârâbî, İhsâ’ül-Ulûm (İlimlerin Sayımı), çev. Ahmet Ateş, İstanbul, 1990, s.68-69; Gazâlî, Ebu Hâmid, Felsefenin Temel İlkeleri (Makâsıdu’l-Felâsife), çev. Cemaleddin Erdemci, Ankara, 2001, s.43; Leaman, Oliver, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, çev. Turan Koç, Kayseri, 1992, s.12.

 • 3 Bingöl, Abdülkuddüs, “Gazâlî ve Mantık bilimi”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Gazâlî Özel Sayısı, Cilt 13, Sayı 3-4, 2000, s.301.

 • 4 Ali Sedad, Mîzânu’l-Ukûl fi’l-Mantık ve’l-Usul, İstanbul, 1303, s. 6; İsmail Fennî, Lügatçe-i Felsefe, İstanbul, 1941, s.399; Copi, Irving, Introduction to Logic, New York, 1961, s. 5; Löringhoff, von Freytag, Mantık/Saf Mantık Sistemi, çev. T. Mengüşoğlu, İstanbul, 1973, s. 32-35; Necati Öner, Klasik Mantık, Ankara, 1991, s.3-4; Cemal Yıldırım, Mantık/Doğru Düşünme Yöntemi, Ankara, 1999, s. 15; Doğan Özlem, Mantık, Klasik/Modern Mantık, Mantık Felsefesi, İstanbul, 1999, s. 28; Necip Taylan, Mantık/Tarihçesi-Problemleri, İstanbul-1996, s. 9-10; Emiroğlu, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, Ankara, 2004, s. 12-13; A. Kadir Çüçen, Klasik Mantık, Bursa, 2004, s.16-17; Kutlusoy, Zekiye, Temel Sembolik Mantık, Ankara, 2003, s. 12-13; İbrahim Çapak, Anahatlarıyla Mantık, İstanbul, 2012, s. 12; Nazım Hasırcı, Klasik Mantık El Kitabı, Ankara, 2015, s. 13.

 • 6 Mehmet Ulukütük, “Türkiye’de Bir Mantık Geleneğinden Söz Edilebilir mi? Tematik ve Bibliyografik Bir Soruşturma”, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt 19, sayı 36, 2014/1, ss. 228-363.

 • 9 Zekai Şen, “Türkiye’de Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Kalitesinin İyileştirilmesi için Öne- riler”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3/1, 2013, s. 12.

 • 10 Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Yayın Rehberi, Ankara, 2012, s. 9 http://ila- hiyatdergi.ankara.edu.tr. (29.12.2017)

 • 11 Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Yayın Rehberi, Ankara, 2012, s. 11-15 http:// ilahiyatdergi.ankara.edu.tr. (29.12.2017) Kaynaklar

 • Bingöl, Abdülkuddüs, “Gazâlî ve Mantık bilimi”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Gazâlî Özel Sayısı, Cilt 13, Sayı 3-4, 2000, ss.299-302.

 • Copi, Irving, Introduction to Logic, New York, 1961.

 • Çapak, İbrahim, Anahatlarıyla Mantık, Ensar Yayınevi, 1. Basım, İstanbul, 2012.

 • Çüçen, A. Kadir, Klasik Mantık, Asa Kitabevi, 1. Basım, Bursa, 2004.

 • Emiroğlu, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, Elis Yayınları, Birinci Basım, Ankara, 2004.

 • Fârâbî, Ebu Nasr Muhammed, İhsâ’ül-Ulûm (İlimlerin Sayımı), çev. Ahmet Ateş, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1990.

 • Gazâlî, Ebu Hâmid, Felsefenin Temel İlkeleri (Makâsıdu’l-Felâsife), çev. Cemaleddin Erdemci, Vadi Yayınları, 1. Basım, Ankara, 2001.

 • Hasırcı, Nazım, Klasik Mantık El Kitabı, Araştırma Yayınları, Birinci Basım, Ankara, 2015.

 • Kavakçı, Yusuf Ziya, İslâm Araştırmalarında Usûl, DİB Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 1991.

 • Kutlusoy, Zekiye, Temel Sembolik Mantık, ART Basın Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2003.

 • Leaman, Oliver, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, çev. Turan Koç, Rey Yayıncılık, Kayseri, 1992.

 • Löringhoff, von Freytag, Mantık/Saf Mantık Sistemi, Çev. T. Mengüşoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1876, İstanbul, 1973.

 • Özlem, Doğan, Mantık, Klasik/Modern Mantık, Mantık Felsefesi, İnkılâp Yayınları, 6. Baskı, İs- tanbul, 1999.

 • Şen, Zekai, “Türkiye’de Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Kalitesinin İyileştirilmesi için Öneriler”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3/1, 2013.

 • Taylan, Necip, Mantık/Tarihçesi-Problemleri, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, No: 127, İstanbul-1996.

 • Ulukütük, Mehmet, “Türkiye’de Bir Mantık Geleneğinden Söz Edilebilir mi? Tematik ve Bib- liyografik Bir Soruşturma”, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt 19, sayı 36, 2014/1, ss.228-363.

 • Yıldırım, Cemal, Mantık Doğru Düşünme Yöntemi, Bilgi Yayınevi, Üçüncü Basım, Ankara, 1999.

                                                                                                    
 • Article Statistics