TÜRK TOPLUMUNUN DİNDARLIK YÖNELİMİNE CİNSİYET VE YAŞ EKSENLİ BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2018-23
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi şartların yanı sıra biyolojik ve fizyolojik farklılıklar, bireylerin diğer pek çok tutum ve davranışlarında etkili olduğu gibi din algısı ve dindarlık yönelimi üzerinde de etkili olabilmektedir. Dolayısıyla dindarlık yöneliminin toplumdan topluma ve hatta aynı toplum içinde bireyden bireye farklılaştığı görülebilmektedir. Bu çalışmamızda, Türk toplumunda cinsiyet ve yaş faktörlerinin bireylerin dindarlık yönelimleri üzerinde nasıl bir etkisinin olduğu Batı Akdeniz örnekliğinde ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Biological and physiological differences as well as socio-cultural, economic and political conditions are influential on the tendency of religion and religiosity such as on many other attitudes and behaviors of individuals. Therefore, it can be seen that the tendency of religiosity differs from society to the society and even between individual in the same society. In this study, what effect of gender and age factor on religiosity in Turkish society have tried to be revealed in sample of Western Mediterranean.

Keywords