NEVEVÎ VE RİYÂZU’S-SÂLİHÎN’DE YÖNTEM ARAYIŞLARI ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2020-29
Number of pages: 165-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Riyâzu’s-Sâlihîn, İslam medeniyetinin inşasında Müslümanlar için yedi buçuk asırdır önemli bir eser olmuştur. Bu çalışmada, Nevevî Riyâzu’s-Sâlihîn’de nasıl bir yöntem takip etti ve bugün ahlak hadislerini derlerken veya naklederken nasıl bir yöntem ve tasnif sistemi kullanabilir sorusu, temel soru olarak kabul edilmekte, bazı sorulara, sorunlara ve ilgili cevaplara yer verilmektedir. Yöntem arayışlarında doğru bir yol takip edebilmek için sistematik düşünme, etkili soru sorabilme, yazılı ve sözlü dili iyi kullanabilme, problem çözme ve entelektüel olgunluk becerilerine sahip olmak gerekmektedir. Nevevî bu becerilere sahip bir âlimdir ve eserinde kullandığı yöntem, sistematik açıdan, sened ve metin açısından değerlendirilebilecek özelliklere sahiptir. Ayrıca onun yöntemi, sonraki dönemlerde ahlak hadislerini aktarırken dikkate alınması gereken bir yapıya sahiptir. O, eserinde sistematik düşünme becerisiyle bir olgunun ya da olayın birçok yönünü göz önünde bulundurmakla farklı bab başlıklarına yer vermektedir. Metin açısından rivayetlerin anlamları üzerine dil tahlilleri, kelimelerin kısa izahları, rivayetin bütününü anlama, ihtilaflı rivayetlerde tearuzu giderme, hadisle irtibatlı ayeti tefsir, rivayetleri şerh üzere bir yöntem benimsemiştir. Bu eser Müslümanların birbiri ile irtibatını kuvvetli kılacak bir çalışmadır. Çünkü Nevevî bu eserde toplumsal ahlakın tesisini ve devamını bab başlıkları ve yer verdiği hadis metinleriyle vurgulamaktadır. Ahlak rivayetlerine yoğunlaşan günümüz çalışmalarında da sistematik açıdan alt başlıklara dikkat edilmektedir. Bununla birlikte başlıklar arası bütünlük ve uyuma, bir başlık etrafında zihinden geçen sorulara yeterli cevaplar verebilmek için bir sonraki başlıkta inceliklere ve başlıklar arası irtibata önem verilmesi de gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Riyadus Sālihin has been an important work for seven and a half centuries in the construction of Islamic civilization for Muslims. In the present study, the questions of “What kind of a method and Al-Nawawī followed in Riyadus Sālihin?”, and “What kind of a method and classification can be followed in today’s world when compiling or transferring moral Hadiths?” has been considered as the basic questions; and in this respect, several questions, problems and relevant answers are discussed. To follow the accurate path in the search for methods, it is necessary to have systematic thinking, effective asking question skills, good command in written and spoken language, problem-solving and intellectual maturity skills. Al-Nawawī was a scholar who had these skills, and the method he used in his work had characteristics that may be evaluated in terms of the systematics, grounds and text. His method also has a structure to be considered when transferring moral Hadiths in later periods. In his work, he has different sub-chapters, considering many aspects of a phenomenon or an event with the ability to think systematically. He adopted a method that was based on linguistic analysis on the meanings of the narrations in terms of text, short explanations of words, understanding the whole of the narration, resolving conflicts, and interpretation of the verses relevant to Hadiths. This is a work that will make Muslims’ contact with each other strong. Because al-Nawawī emphasizes the founding and continuation of social morality in this work with Sub-chapters and hadith texts. In today’s studies, which focus on moral narrations, sub-headings are also systematically attentioned. However, in order to provide adequate answers to questions that go through the mind around a title, integrity between titles should also be given importance to subtleties and inter-title contact in the next topic.

Keywords