İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİNE BAKIŞI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-22
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-29 07:24:40.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 178-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İlahiyat Fakültesindeki öğrencilerinin dine bakışlarını görmektir. Araştırmanın örneklemini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Veri elde etme aracı olarak dağıttığımız anketlerin sunduğu ham bilgilerin çözümlenmesinde bilgisayar ortamında SPSS istatistiksel paket program kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımı uygulanmıştır. Ayrıca geçmişte Üniversite gençliğinin dine bakış açısını görmek amacıyla yapılmış seçtiğimiz üç çalışmayı sonuç bölümünde karşılıklı genel bir değerlendirmesini yapmış bulunmaktayız.

Keywords

Abstract

The purpose of this article is to see view of religion of students of Faculty of Theology. Sample of the study is students of Faculty of Theology. As a data submission it is used questionarie and analysed by SPSS program. İn the analyses of the data it is used frekans tables. In the last chapter we comparised previous three studies to see the wiew of university sutudents.

Keywords


 • Akyüz, N. (2002). “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Anlayışı Ölçeği Üzerine Bir Pilot Araştır- ma”, AÜİFD, Cilt XLIIII, Sayı 1.

 • Akyüz, N. Çapcıoğlu İ. (2010). Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, Ankara: Gündüz Eğitim ve Ya- yınları.

 • Aktay Y., Köktaş, M. Emin (Ed.) (1998) Charles Y. Glock, Din Sosyolojisi, Vadi Yay.

 • Arslantürk, Z. (1998). Kutsalın Dönüşü, İstanbul: Ayışığı Yayınları.

 • Coşkun, A. (2016) Sosyal Değişme ve Dini Normlar, İstanbul: Rağbet Yayınları.

 • Hökelekli, H. (2006), “Gençlik ve Din”, Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, İstanbul: Dem Yayın- ları.

 • Karacoşkun, M.D. (2012) Din Psikolojisi, Ankara: Grafiker Yayınları.

 • Karaşahin H. (2008), “Din Sosyolojisinde Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştır- ma”, AÜİFD, XLIX, Sayı 1.

 • Koştaş, M. (1995) Üniversite Öğrencilerinde Dine Bakış, Ankara: DİB Yayınları.

 • Özbay, Y., Erkan S. (Ed.) (2011). Eğitim Psikolojisi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics