MÜSTEŞRİK EDWARD SELL’İN HZ. MUHAMMED’İN ASKERÎ FAALİYETLERİNE YAKLAŞIMI: İLK SERİYYELER VE NAHLE SERİYYESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-22
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-29 07:24:57.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 148-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hz. Peygamber, öteden beri Batılı araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bu ilgi ise farklı alanlarda olmuş ve bunlardan biri de onun askerî faaliyetleri olarak bilinen seriyye ve gazvelerdir. Batılı araştırmacıların bu alandaki çalışmalarının neticesinde ise Hz. Muhammed’in hayatına ve kişiliğine dair çok farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de oryantalist Edward Sell’in Hz. Muhammed’in askerî faaliyetlerine dair yaklaşımıdır. Burada adı geçen oryantalistin bu yaklaşımı, örnek olaylar üzerinden hareketle tespit edilmeye çalışılacaktır. Bunun için iki örnek olay seçilmiştir. Birincisi, İslam tarihinde ilk askerî faaliyetler olması hasebiyle önemli görülen ve ilk seriyyeler olarak bilinen Hamza, Ubeyde ve Sa’d seriyyeleridir. İkincisi ise çıkış sebepleri, zamanı ve sonuçları itibariyle öteden beri İslam tarihçileri ve Batılı araştırmacıların ilgisini çekmiş olan Batn-ı Nahle seriyyesi olarak bilinen Nahle seriyyesidir. Ayrıca bu örnek olaylar, Sell’in nasıl bir Hz. Muhammed algısına ve imajına sahip olduğu konusunda bir fikir vermesi bakımından da önemlidir.

Keywords

Abstract

The Prophet Muhammed has long been interested by Western scholars. This interest has been in different fields, and one of them is the sariyas and ghazwas, which are known as The Prophet’s military activities. In the wake of the work of Western researchers in this area, much different approaches to Muhammad's life and personality have emerged. One of them is the Orientalist Edward Sell's approach to The Prophet Muhammad's military activities. Here, it will be tried to find out how Muhammed image and perception is revealed by Sell. Two cases have been selected for this. The first one is the Hamza, Ubeyde and Sa'd sariyas, which are considered to be important because of their first military activities in Islamic history and known as the first sariyas. The second one is the Nakhle sariya, which is known as Batn-i Nakhle, which has attracted the interest of Islamic historians and Western researchers owing to its reasons, time and results. In addition, these case studies are very important for showing Sell's idea and perception about The Prophet Muhammed.

Keywords


 • Algül, H. (1991), İslam Tarihi, İstanbul: Gonca Yayınları.

 • Belâzûrî (1996). Ensâbi’l-Eşrâf, (S. Zekkar, R. Zirikli, Tahk.). I-XXIII, Beyrut: Daru’l-Fikr.

 • Berki, A. H.- Keskioğlu, O. (1993). Hâtemu’l-Enbiyâ Hz. Muhammed ve Hayatı, Ankara: DİB Yayınları.

 • Fayda, M. (1992). "Batn-ı Nahle Seriyyesi", ss. 202-203, TDV İslam Ansiklopedisi, V, İstanbul: TDV

 • Halebî, Ebû’l-Ferec Nureddin Ali İbn Burhaneddin, (2006). es-Siretü’l-Halebiyye: İnsânü’l-Uyûn fî Sîreti’l-Emîni’l-Me’mûn, I-III, Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-İlmiyye.

 • Hamidullah, M. (1991). İslam Peygamberi, (Çev. Salih Tuğ), İstanbul: İrfan Yayınları.

 • İbn Abdilberr, Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdullah b. Muhammed en-Nemerî (1984). ed- Dürer fi İhtisâri’l- Meğâzi ve’s-Siyer, (thk. Mustafa Dibü’l-Buğâ), Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'lArabi.

 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemalüddin Abdülmelik (1988). es-Siretü’n-Nebeviyye (Siretü İbn Hişam), (thk: Ömer Abdüsselam Tedmürî), Beyrut: Dârü’l- Kitâbi’l-Arabî.

 • İbn Sa’d, Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ ez-Zührî, (2001). Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, (thk. Ali Muhammed Ömer), I-XI, Kahire.

 • Kapar, M.A. (1990). “Hz. Peygamber’in Savaşlarına Genel Bir Bakış”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III, 404, Konya.

 • Köksal, M. Âsım, (1978). Hz. Muhammed ve İslamiyet, I-II, İstanbul: Erkam Yayınları.

 • Sarıçam, İ. (2005). Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

 • Sarıçam, İ., Özdemir, M., Erşahin, S. (2011). İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru, Ankara: Nobel Yayınları.

 • Şiblî, Mevlânâ, (1977). Asr-ı Saâdet, (çev. Ömer Rıza Doğrul), İstanbul: Eser Neşriyat.

 • Vâkıdî, Muhammed b. Ömer (1966). Kitâbü’l-Megâzî, (thk. Marsden Jones), I-III, London: Oxford University Press.

 • Watt, W. Montgamery (1963). Hz. Muhammed-Peygamber ve Devlet Kurucu, (çev. Hayrullah Örs), İstanbul: Remzi Kitabevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics