I. MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E TÜRK MODERNLEŞMESİNİN VE TOPLUMSAL DEĞİŞMESİNİN KISA BİR ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-22
Number of pages: 78-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Lale Devri ile Batı’daki gelişmelere yüzünü dönen Osmanlı Devleti, 19. yüzyıl itibariyle Batı eksenli yoğun bir modernleşme ve değişme çabalarına girişmiştir. Tanzimat’ın yönetim, hukuk ve eğitim alanlarındaki yenilik girişimleri daha çok sonraki dönemde uygulama imkânı bulmuştur. Pek çok alandaki yenileşme hareketleri içerisinde Seküler sistemle eğitimin hız kazanması ve anayasal Meşruti yönetime geçiş, I. Meşrutiyet döneminin en önemli değişmeleri arasında sıralanabilir. Kısa sürede anayasal meşruti yönetimden vazgeçilmişse de, hukuk devleti ve meşrutiyet istekleri artarak devam etmiştir. II. Abdülhamit İslam dünyasının birliği ve devleti koruma refleksleriyle meşruti yönetimi askıya almışsa da, diğer alanlarda modernleşme ve yenileşme hareketleri halkı da kapsayacak şekilde devam etmiştir. Ancak baskı ortamının etkisiyle meşrutiyet ve yenilik taraftarları, kurtuluşun tek çaresi olarak, gülü ve dikeniyle Batı medeniyetine yönelişi görmüşlerdir. II. Meşrutiyet’in doğurduğu özgürlük ortamı ile de bu yaklaşım kısmen uygulanma imkânı bulabilmiştir. Ancak, Meşrutiyetler döneminde yapılmaya çalışılan modernleşme ve değişme hareketlerini, tarihi bilgiler, belgeler, o zamanki ve günümüzdeki tartışmalar çerçevesinde değerlendirildiğinde istenilen başarıya ulaşılamamış olduğu görülmektedir. Bunun sebepleri olarak ise, giderek daha da artan Batı hayranlığı ve yenilmişlik duygusunun yanında, önceki dönemlerin de bir sorunu olan Batı medeniyetini anlayacak ve yenilikleri Türk toplum yapısına göre uygulayacak devlet adamı ve fikir insanlarının eksikliği gösterilebilir.

Keywords

Abstract

The Ottoman State has began to turn its face to the West since the Tulip Age. In the nineteenth century, westernization movements have intensified. During the Tanzimat period, there have been intensive changes in the fields of administration, law and education. but most of them could be applied in the later period. I. Constitutional Monarchy has been a period of radical changes. These can be listed as acceleration of education with the secular system and transition to constitutional monarchy governance. Although the constitutional government was abandoned in a short period of time, the state of law and constitutional demands continued to increase. II. Abdulhamit soon gave up the constitutional monarchy. But modernization and innovation movements have continued increasingly in other areas. Proponents of the constitutional monarchy saw Western civilization as the only means of salvation. The influence of oppressive government has triggered this understanding. This approach could be partially applied in the freedom of the II.Constitutional Monarchy. However, the innovation movements tried to be made during the constitutional periods did not achieve the desired success. it is possible to understand this from historical information, documents and discussions. The main reason for this is the Western admiration and the sense of defeat. Additionally, the lack of statesmen and intellectuals to implement the innovations according to the structure of the Turkish society has become an important problem.

Keywords