Dindarlık ve Ahlaki Olgunluk: Almanyalı Türk Diaspora Gençleri Üzerinde Nicel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2020-29
Number of pages: 1-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmelere, sosyal ve siyasi değişmelere paralel olarak tüm dünyada dini ve ahlaki değerlerde bir yozlaşmanın, ahlaki bir çürümenin olduğu görülmektedir. Zira içinde yaşadığımız dünyaya göz attığımızda, savaş, şiddet, terör, sosyal adaletsizlik, sömürgecilik, açlık, yoksulluk, çevre felaketleri vb. gibi pek çok ahlak probleminin var olduğu gözlenmektedir. Diğer taraftan sevgi, saygı, şefkat, hoşgörü, affedicilik, alçak gönüllülük, dürüstlük, vefa vb. gibi dini ve ahlaki değerlerden ziyade hazcılık, kibir, bencillik, rekabet vb. gibi modernitenin değerlerinin daha fazla pirim kazandığı, bireyin ve toplumun hayatına hakim olmaya başladığı görülmektedir. Oysa tüm dinlerin nihai amacı müntesiplerinin evrensel dini ve ahlaki değerlerle bezenmiş kişilik yapıları geliştirmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte dinin birey ve toplum hayatında yaşanma biçimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan dindarlık, özelde bireyden bireye genelde ise toplumdan topluma değişebilen ve çeşitli psiko-sosyal ve kültürel faktörlerin etkisiyle de farklılaşabilen bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda Almanyalı Türk Diaspora Gençlerinin dinsel yaşantı biçimleri ile ahlaki olgunluk düzeyleri ve bu iki değişken arasındaki ilişki incelenmeye değer bir konu olarak görülmüştür. Bu amaçla araştırmada Almanya’da yaşayan Müslüman –Türk azınlığa ait gençler evren olarak kabul edilmiş ve Türk diasporasının yoğun olarak yaşadığı bölgelerden gönüllülük esası gözetilerek ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 194 genç araştırmanın örneklemini teşkil etmiştir. Araştırmada çok boyutlu dindarlık ölçeği, Şengün ve Kaya’nın geliştirdiği ahlaki olgunluk ölçeği kullanılmıştır. Anket tekniğinden yararlanılarak gerçekleştirilen bu korelasyonel türdeki nicel araştırma sonucunda, değişkenler arasında istatiksel olarak anlamlılık düzeyinde bir takım ilişkiler ve farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In our era, it can be clearly seen that the religious and moral values are corrupted in all over the world, including a moral rottenness in parallel with scientific & technological advancement, and social & political changes. Yet, taking a glance on the world we live, many moral problems like war, violence, terrorism, social injustice, colonialism, starvation, poverty, environmental disasters, etc. exist. On the other hand, it can also be seen that hedonism, arrogance, selfism, rivalry, rather than religious and moral values like love, respect, compassion, toleration, forgiveness, humbleness, honesty, loyalty, etc. are more appreciated as the values of modernism, thus starting to conquer not only the lives of individiuals, but also the community. However, the ultimate aim of each and every religion is to ensure that the followers develop their personalities as embellished with global religious and moral values. Additionally, the religiousness, emerging as a result of the manner the religion is experienced within individual and community lives, possesses a structure that subjectively changes from individual to individual, while objectively changing from society to society, and which can also differentiate due to the effects of psychosocial and cultural factors. Within this context, the religious life styles and moral maturity levels of Turkish Diaspora Youth in Germany, including the relation between these two variables, are considered as a subject matter that is worth studying. With this object in mind, the youth within Muslim – Turkish minority living in Germany are recognized as the universe in this study, and 194 young men & women, selected via random sampling method based on voluntariness from the areas occupied by mostly Turkish diaspora. The multidimensional religiousness scale, and the moral maturity scale as developed by Sengun and Kaya have been used in the study. At the end of this correlational & quantitative study carried out utilizing the questionnaire technique, certain statistically significant relations and differences were detected between the variables.

Keywords