ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA KATILAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER İHTİYAÇ ANALİZİ İLE MESLEKİ YETERLİK DÜZEYLERİ
VALUE NEED ANALYSIS AND PROFESSIONAL QUALIFICATION LEVELS OF STUDENT FACULTY STUDENTS PARTICIPATED IN TEACHING PRACTICE

Author : Ahmet DOĞAN
Number of pages : 57-80

Abstract

Öğretmen yetiştirme konusunda birçok ülkede kabul görmüş iki yaklaşımdan birisi olan kuram-uygulama yaklaşımı, programda daha yoğun olarak verilen mesleki kuramsal bilgilerin öğretmen adayları tarafından gerçek sınıf ortamında öğrenme etkinlikleri ile ilişkilendirmesi beklentisine dayanmaktadır. Ancak formal öğrenim sürecinde öğretmen adaylarına verilen kuramsal bilgileri sistemli ve kontrollü bir şekilde pratiğe dönüştürebilmeleri için gerekli uygulama ortamı sağlanamamakta, yeterince fırsat ve zaman verilememektedir. Bu nedenlere bağlı olarak bu yaklaşım çerçevesinde yetiştirilen öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve disiplin, sınıfta zamanı etkin kullanma, uygun eğitim ortamları düzenleme ve kullanma, gerekli ders araç-gereci ve materyali hazırlama ve etkin kullanma, amaçlara uygun bir değerlendirme yapabilmek için doğru soru hazırlama, öğrencileri motive etme ve bireysel farklılıkları algılama vb. konularda sıklıkla sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayı öğrencilerin kişilik özellikleri ve değer yargıları da eğitim öğretim sürecinde etkili olmaktadır. Değerler belirli davranışların ya da sonuçların kişisel ya da toplumsal olarak kabul edilebilir olup olmadığını işaret eden, sürekliliği olan inançlardır. Değerler insanın kişiliğinin oluşmasını sağlar. Kişiye kendisini aşma, tek tek olayların üzerinde kalıcı ve tutarlı bir inanç ve tutum sahibi olma imkânı kazandırır. Değerler, eğitim sisteminde yol gösterici faktörlerdir. Bu bakımdan İlahiyat fakültelerine öğrenci yetiştiren İmam Hatip Lisesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri alanda İlahiyat fakültelerinden mezun olacak öğretmen adaylarının yeterlik düzeyleri ve değer algıları konusunda geri dönüt alınabilecek unsurların başında gelmektedir. Yukarıda bahsedilenler ışığında Osmaniye'de Öğretmenlik Uygulaması dersinde görev alan uygulama öğretmenleri (30) ile uygulamaya katılan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı son sınıf öğrencilerinden (100) oluşan toplam 130 kişilik bir gruba anket çalışması yapılmış olup günümüz İlahiyat fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının eğitim öğretim yeterlikleri hakkındaki düşünceleri ve değer ihtiyaç analizi ile ilgili görüşleri açık uçlu sorularla tespit edilerek uygulama öğretmeni ve uygulama öğrencisi görüşleri arasındaki ilişki üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Sonuç olarak her iki grubun vermiş olduğu cevaplar arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Anahtar Kelimeler: İlahiyat Fakültesi, Değer, Değer İhtiyacı, Mesleki Yeterlik

Read: 726

Download: 219