Türkiye Sağlık Sistemi’ne İnsan Kaynakları ve Sağlık Harcamaları Perspektifli Bir Yaklaşım
An Approach within a Perspective of Human Resources and Health Expenditures to Health System in Turkey

Author : Güller ŞAHİN -Emine KADIOĞLU
Number of pages : 33-56

Abstract

Türkiye’de sağlık alanında uygulanan politikalara bakıldığında, son yıllarda sağlık sistemindeki işgücü kaynağında ve sağlık harcamalarında ciddi değişimlerin olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık alanındaki işgücüne yönelik olarak insan kaynaklarının düzeyini, eğitim durumunu, finansmanını ve ihtiyaç durumuna göre dağılımını belirlemek, sağlık harcamalarını incelemek ve son dönemlerde uygulanan politika değişimlerini mevcut veriler eşliğinde değerlendirmektir. Çalışmanın temel bulguları; 2002-2018 dönem aralığı içerisinde uygulanan stratejik politika ve planlamalarla sağlık sisteminde önemli adımlar atıldığını, ancak ilgili politika ve planlamaların geliştirilmesinin gerekliliğini, sahada çalışan insan kaynaklarının talep edilen hizmetlere oranla yetersiz kaldığını, bölgeler arasında dağılım açısından dengesizlik olduğunu, insan kaynakları finansmanında özellikle yardımcı sağlık personelini motive edici uygulamaların yapılmasını ve sağlık harcamalarının artırılması gerektiğini göstermektedir. Sonuç olarak; sağlık alanındaki meslek gruplarının tanımlamalarına ait iş akış şemalarının oluşturulmasına, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimlerin düzenlenmesine ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu eğitimlerin gözden geçirilmesine, ülkenin saha istatistiklerine göre insan kaynakları yetiştirilmesine, hizmeti sunanların ve kullananların memnuniyetinin değerlendirilmesine, verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması yönünde çalışmaların planlanmasına diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Keywords

Sağlık Alanında İnsan Kaynakları, Sağlık Harcamaları, Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynaklarının Eğitimi, Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Finansmanı, Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve Politikaları.

Read: 726

Download: 231