Türkiye Sağlık Sistemi’ne İnsan Kaynakları ve Sağlık Harcamaları Perspektifli Bir Yaklaşım

Author:

Year-Number: 2020-28
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : İktisat
Number of pages: 33-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de sağlık alanında uygulanan politikalara bakıldığında, son yıllarda sağlık sistemindeki işgücü kaynağında ve sağlık harcamalarında ciddi değişimlerin olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık alanındaki işgücüne yönelik olarak insan kaynaklarının düzeyini, eğitim durumunu, finansmanını ve ihtiyaç durumuna göre dağılımını belirlemek, sağlık harcamalarını incelemek ve son dönemlerde uygulanan politika değişimlerini mevcut veriler eşliğinde değerlendirmektir. Çalışmanın temel bulguları; 2002-2018 dönem aralığı içerisinde uygulanan stratejik politika ve planlamalarla sağlık sisteminde önemli adımlar atıldığını, ancak ilgili politika ve planlamaların geliştirilmesinin gerekliliğini, sahada çalışan insan kaynaklarının talep edilen hizmetlere oranla yetersiz kaldığını, bölgeler arasında dağılım açısından dengesizlik olduğunu, insan kaynakları finansmanında özellikle yardımcı sağlık personelini motive edici uygulamaların yapılmasını ve sağlık harcamalarının artırılması gerektiğini göstermektedir. Sonuç olarak; sağlık alanındaki meslek gruplarının tanımlamalarına ait iş akış şemalarının oluşturulmasına, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimlerin düzenlenmesine ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu eğitimlerin gözden geçirilmesine, ülkenin saha istatistiklerine göre insan kaynakları yetiştirilmesine, hizmeti sunanların ve kullananların memnuniyetinin değerlendirilmesine, verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması yönünde çalışmaların planlanmasına diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

When it looks at the policies implemented in the health sector in Turkey, in the health system in the labour resources and health expenditures in recent years shows that there are serious changes. The purpose of this study, for the work force in the health sector in Turkey the level of human resources, training status, financing and determine the distribution according to the needs of state, the health expenditure to examine and policy changes implemented in recent years to assess accompanied by the available data. The main findings of the study are; important steps have been taken in the health system with the strategic policies and planning implemented in the 2002-2018 period, but the necessity of developing the relevant policies and plans, the human resources working in the field are insufficient compared to the requested services, there is an imbalance in terms of distribution among the regions, shows that motivational practices should be done and health expenditures should be increased. As a result; as in other sectors, the improvement of work flow schema for the definitions of the occupational groups in the field of health, organizing pre-graduation and post-graduate trainings and reviewing these trainings in line with the needs, training human resources according to the country’s field statistics, planning the works for increasing the quality of the services provided, evaluating the satisfaction of the service providers and users. It is seen that there is a need in the health sector as well.

Keywords