Kırım Tatarlarında Düğün Adetleri ve Bu Adetlerde Yaşanan Kültür Değişmeleri (Eskişehir-Ankara Örneği)
Wedding Traditions in Crimean Tatars and Cultural Changes in These Traditions (Eskişehir-Ankara Sample )

Author : Sedef Hilal DEMİR -Meyrem TUNA UYSAL
Number of pages : 113-128

Abstract

Tarihsel süreç içerisinde kendi ülkelerinden farklı ülkelere göç etmek zorunda bırakılan topluluklardan biri olan Kırım Tatarları, geldikleri yerlere kendi kültürel özelliklerini de taşımışlardır. Buna göre farklı toplumların birbirleriyle temasa geçmesi toplumların etkileşim yaşamalarına sebep olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’ye göç eden Kırım Tatarlarının kültürel özellikleri arasında bulunan düğün adetleri ve bu adetlerde zamana bağlı olarak yaşanan kültür değişmelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’ye yerleşen, Ankara ve Eskişehir’de yaşayan ve bir Kırım Derneği üyesi olan 32 (otuz iki) Kırım Tatar katılımcı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Kırım Tatarlarında geçmişten günümüze en çok değişen geleneklerin başında düğün ve düğün süreçleri geldiği ve Kırım Tatar geleneklerinin tam olarak yaşatıldığı düğünlere günümüzde çok rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında, Kırım Tatar düğün adetlerinin şehir hayatına uygun olmaması ve karışık evliliklerin günümüzde oldukça artmış olması görülmüştür.

Keywords

Kültür, Kültür Değişmeleri, Kırım Tatarları, Düğün Adetleri, Gelenek- Görenekler.

Read: 876

Download: 261