TÜRK TOPLUMBİLİMİNDE KURAM SORUNU: TOPLUMSAL EYLEMİN ARKAPLANI

Author :  

Year-Number: 2006-2009-1-6
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-09 17:43:06.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 97‐113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Problems in regard to theory are among the most significant and major issues in social sciences. It seems very difficult to solve these problems due to unique conditions of social sciences. However, there are several suggestions in regard to these problems. Social domain can be regarded as the sea. Those on the shore produce various descriptions about the sea. Such descriptions are combined to other descriptions on the sea produced by those who swim and travel through the sea. Nevertheless, such knowledge are not complete about the current and future state about the sea and those in the sea. Social domain, like the sea, can be analysed and its general framework can be developed depending on our knowledge, experience and understanding. This article deals with the problem of theory in Turkish sociology and understanding of social action.

Keywords


 • (1)    Kendisine  yöneltilen  soruyu  cevaben  söylenmiş  ifadeleri Meriç’ten  nakleden  (Arslantürk, 1995: 84). 

 • (2)    Özellikle yöntem önermeme konusunda getirilen eleştiriler  için bkz. (Ergun, 1993: 65– Her iki kuram içinde oluşturulan farklı yaklaşım biçimleri için bkz. (Poloma, tarihsiz). 

 • (4)  Bu kuramların yetersizlikleri için bkz. (Ergun, 1982: 62vd).  Kaynaklar 

 • Arabacı, F., “Hanefiliğin Oluşumunda Coğrafi Etkenler (Sosyolojik Açıdan Bir Değerlendir‐ me)”, İmam‐ı Âzam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi I, Kurav Yay., Bursa, 2005, 347‐ 356. 

 • Arkoun, M., "Religion et Société d'Après l'Exemple de l'Islam", Pour Une Critique de la Raison  Islamique, éd. Maisonneuve et Larose, Paris, 1984. 

 • Bilgiseven, A. K., “Sosyolojinin ve Türk Sosyolojisinin Problemleri”, Türk Sosyoloji Dergisi, Yıl:  I, Sayı: I, Yaz 1995. 

 • Bodur, H. E., “Sosyolojik Din Teorisi ve Türk Din Sosyolojisi”, Türk Din Sosyolojisinin Temel  Sorunları Sempozyumu, G.Ü Çorum İlahiyat Fakültesi Yay., Çorum, 2005. 

 • Carrier, H., “Comment étudier les valeurs et les ınstitutions religieuses d’un pays (Bir Ülkenin  Kıymet hükümleri ve Dini Müesseseleri Nasıl incelenir?)”, Essais de sociologie  religieuse, Paris, 1967. Bu makalenin Türkçe çevirisi için bkz. M. Koştaş, AÜİFD,  C.XXIX, s. 335–346. 

 • Waardenburg, J., “İnsan Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İslam Çalışmaları”, (Çev. Ö. M. Alper)”,  Batı’da Din Çalışmaları, Metropol Yay., İstanbul, 2002. 

                                                                                                    
 • Article Statistics