“Kimlik” İnşası Olarak Eğitim Faaliyeti: Bilgi Sosyoloji Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2020-28
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Eğitim, Bilgi Sosyolojisi
Number of pages: 177-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anlam arayışı insanın en belirgin özelliklerinden biridir. Diğer canlılardan farklı olarak anlamlar oluşturur ve kurgularız. Ancak zihinlerimiz verili değildir. Bilgilerimiz içinde yaşadığımız sosyal zeminden, zamanın ruhundan etkilenerek şekillenmektedir. Bilgi ve bilginin oluşum süreçleri üzerinde yapılan çalışmalardan oluşan bir disiplin olan bilgi sosyolojisi, anlam örgülerinin çeşitli faktörlerden etkilenerek oluştuğunun altını çizmektedir. Önceki dönemlerde lokal ve yerel formlardan hareketle şekillenen insan bilinci, bugün küresel etkilere maruz kalmaktadır. Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal ağlar kitleleri etkilemekte ve anlam dünyalarını tüketim merkezli olacak biçimde şekillendirmektedir. Önceki dönemlerde bilincimizi, değer yargılarımızı, bakış açılarımızı içinde yaşadığımız mahalle, kültür ve medeniyet havzası şekillendiriyorken, günümüzde bu süreç daha küresel bir forma evirilmiştir. Bu açıdan bireylerin anlam örgülerinin, hayata bakış açılarının sağlıklı bir şekilde organize edilmesi önem kazanmaktadır. Bireyin anlam dünyası şekillendiriliyor/şekilleniyorsa bu anlamların şekillendiricisi kim veya kimler olmalıdır? Bireysel söyleme rağmen günümüz toplumlarının giderek benzeşmesi, benzer tavırlar sergilemesi küresel reklam lobilerinin, kapitalist ağların anlamları şekillendirici etkilerinin bir sonucudur. Bu makale, bilgi sosyolojisinin kimi tezlerinden hareketle günümüz küresel etkilerine karşın bireylerin belli bir anlam ve değer örgüsü etrafında organize olmalarının önemli olduğunun altını çizmekte ve bilgi inşa sürecinde eğitimin önemine vurgu yapmaktadır.

Keywords

Abstract

The search for meaning is one of the most prominent features of man. Unlike other creatures, we create meanings and construct them. However, our minds are not given. Our information is shaped by being influenced by the social ground we live in, the spirit of time. The sociology of knowledge, which is a discipline consisting of studies on the formation processes of knowledge and knowledge, underscores that the of knitting of meaning is affected by various factors. Human consciousness, which was shaped by local and local forms in previous periods, is exposed to global influences today. Social networks such as Facebook, Twitter, Instagram affect the masses and shape their world of meaning to be consumption-centered. While the neighborhood, culture and civilization basin in which we live are shaping our consciousness, value judgments and perspectives in previous periods, this process has evolved into a more global form today. In this respect, it is important to organize the knitting of meaning of individuals and their perspectives on life in a healthy way. If the individual's world of meaning is being shaped/ taking shaped, who or who should be the shapers of these meanings? Despite the individual discourse, today's societies are becoming more and more similar, exhibiting similar attitudes,The meanings of global advertising lobbies and capitalist networks are the result of their shaping effects. This article underlines that it is important for individuals to be organized around a certain meaning and value structure based on some theses of the sociology of knowledge, despite the global effects of today, and emphasizes the importance of education in the process of knowledge building.

Keywords