“Kimlik” İnşası Olarak Eğitim Faaliyeti: Bilgi Sosyoloji Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Education activity as “Identity” Construction: An Evaluation in the Framework of Knowledge Sociology

Author : Mehmet Furkan ÖREN
Number of pages : 177-192

Abstract

Anlam arayışı insanın en belirgin özelliklerinden biridir. Diğer canlılardan farklı olarak anlamlar oluşturur ve kurgularız. Ancak zihinlerimiz verili değildir. Bilgilerimiz içinde yaşadığımız sosyal zeminden, zamanın ruhundan etkilenerek şekillenmektedir. Bilgi ve bilginin oluşum süreçleri üzerinde yapılan çalışmalardan oluşan bir disiplin olan bilgi sosyolojisi, anlam örgülerinin çeşitli faktörlerden etkilenerek oluştuğunun altını çizmektedir. Önceki dönemlerde lokal ve yerel formlardan hareketle şekillenen insan bilinci, bugün küresel etkilere maruz kalmaktadır. Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal ağlar kitleleri etkilemekte ve anlam dünyalarını tüketim merkezli olacak biçimde şekillendirmektedir. Önceki dönemlerde bilincimizi, değer yargılarımızı, bakış açılarımızı içinde yaşadığımız mahalle, kültür ve medeniyet havzası şekillendiriyorken, günümüzde bu süreç daha küresel bir forma evirilmiştir. Bu açıdan bireylerin anlam örgülerinin, hayata bakış açılarının sağlıklı bir şekilde organize edilmesi önem kazanmaktadır. Bireyin anlam dünyası şekillendiriliyor/şekilleniyorsa bu anlamların şekillendiricisi kim veya kimler olmalıdır? Bireysel söyleme rağmen günümüz toplumlarının giderek benzeşmesi, benzer tavırlar sergilemesi küresel reklam lobilerinin, kapitalist ağların anlamları şekillendirici etkilerinin bir sonucudur. Bu makale, bilgi sosyolojisinin kimi tezlerinden hareketle günümüz küresel etkilerine karşın bireylerin belli bir anlam ve değer örgüsü etrafında organize olmalarının önemli olduğunun altını çizmekte ve bilgi inşa sürecinde eğitimin önemine vurgu yapmaktadır.

Keywords

Read: 1,241

Download: 638