SORUNLARA ÇÖZÜM BULMADA BİBLİYOTERAPİ TEKNİĞİ VE KULLANIM ALANI

Author:

Year-Number: 2020-28
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : EĞİTİM BİLİMLERİ
Number of pages: 81-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz değişen şartları beraberinde yenilik ve kolaylıklarla birlikte zorluklar ve başa çıkılması gereken yeni problemleri de getirmektedir. Bu zorluk ve problemler kimi zaman bireylerin kendi başlarına çözüm bulabilecekleri şekilde olabilirken kimi zaman da üstesinden gelemeyerek psikolojik destek almalarını gerektirir şekilde görülebilmektedir. Bu noktada başvurulan uzman desteği çeşitli nedenlerden dolayı (sosyal kabul, bireyin desteği istemeyerek alması gibi) istenilen etkiyi yaratmayabilir. Zorlu olan bu süreç erken yaşlarda görülmeyle birlikte biraz daha karmaşıklaşabilir. Zorlu olabilen bu süreci çocukların daha rahat atlatabilmeleri için kullanılan tekniklerden biri bibliyoterapidir. Bibliyoterapinin çok farklı tanımları olmakla birlikte; kişilerin okumuş oldukları kitaplardan etkilenip bunun etkisiyle kendi ruhsal ve davranışsal sorunlarına çözüm yolu geliştirip, bazı davranışsal tutumlarını değerlendirip okudukları kitaba göre şekillendirmeye ve problem davranışlarda, davranış değişiklikleri sağlamasına çalışmaktır (Marlowe & Maycook, 2000), şeklinde tanımlanabilir. Bu çalışma kapsamında bibliyoterapi tekniğinin tarihçesi, amaçları, bibliyoterapi süreci, bibliyoterapinin kullanım alanları ve bibliyoterapi tekniğini uygulayan kişide bulunması gereken özellikler üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

The changing conditions of today bring with it new challenges and challenges, as well as innovation and convenience. These difficulties and problems can sometimes be seen in a way that individuals can find solutions on their own, and sometimes they cannot be overcome and require psychological support. The expert support applied at this point may not create the desired effect due to various reasons (such as social acceptance, the individual's unintentional support). This challenging process can be seen at an early age, but it can get a little more complicated. One of the techniques used to help children get through this challenging process more easily is bibliotherapy. Although bibliotherapy has very different definitions; It can be defined as being influenced by the books that people have read and developing a solution for their own mental and behavioral problems, evaluating some of their behavioral attitudes and shaping them according to the book they read and providing behavior changes in problem behaviors (Marlowe & Maycook, 2000). In this study, the history of bibliotherapy technique, its aims, bibliotherapy process, usage areas of bibliotherapy and the features that should be present in the person applying the bibliotherapy technique are emphasized.

Keywords