DİNİ HAYATIN AKTÖRLERİNDEN MOLLALAR (AFGANİSTAN ÖRNEĞİ)
MOLLAS FROM ACTORS OF RELİGİOUS LİFE(EXAMPLE OF AFGHANISTAN)

Author : Aminullah KOSHAN
Number of pages : 222-238

Abstract

Özet Afganistan’da büyük ölçüde geleneksel toplumsal yapının devam etmesi dolayısıyla toplumsal aktörlerin de toplumsal yapının içinde geliştiği görülmektedir. Bu aktörlerden biri de mollalardır. Afganistan’da mollaların saygınlığı ve otoriterliği kutsal değerler gibi korunmaya devam etmektedir. Dini liderlerin ve ulemanın önemli bir konuma sahip olduğu ve fikirlerinin her kesim tarafından kabul gördüğü bilinmektedir. Bu yüzden dini otoriteler ve halka kendisini benimseten ulema şurası; mescit, cami, medrese gibi dini faaliyetlerde bulunan kurumlar; halkın dini, toplumsal, sosyal ve siyasal hayat üzerinde etkili olan temel aktörlerdir. Toplumun dini ve manevi önderi konumunda olan mollalar, dini alanlarda olduğu kadar toplumsal ve sosyo-kültürel alanlarda da oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Alan araştırması tekniğiyle hazırlanan bu çalışmada, Afganistan toplumunda mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Anket tekniği ile elde edilen veriler çeşitli bağımsız değişkenler esas alınarak değerlendirilmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bulgular, Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutum düzeylerinin, bağımsız değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Afganistan Toplumu, Mollalar, Din, Dini otorite, Dini Hayat

Read: 728

Download: 246