DİNİ HAYATIN AKTÖRLERİNDEN MOLLALAR (AFGANİSTAN ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2020-28
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Din Sosyolojisi
Number of pages: 222-238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Afganistan’da büyük ölçüde geleneksel toplumsal yapının devam etmesi dolayısıyla toplumsal aktörlerin de toplumsal yapının içinde geliştiği görülmektedir. Bu aktörlerden biri de mollalardır. Afganistan’da mollaların saygınlığı ve otoriterliği kutsal değerler gibi korunmaya devam etmektedir. Dini liderlerin ve ulemanın önemli bir konuma sahip olduğu ve fikirlerinin her kesim tarafından kabul gördüğü bilinmektedir. Bu yüzden dini otoriteler ve halka kendisini benimseten ulema şurası; mescit, cami, medrese gibi dini faaliyetlerde bulunan kurumlar; halkın dini, toplumsal, sosyal ve siyasal hayat üzerinde etkili olan temel aktörlerdir. Toplumun dini ve manevi önderi konumunda olan mollalar, dini alanlarda olduğu kadar toplumsal ve sosyo-kültürel alanlarda da oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Alan araştırması tekniğiyle hazırlanan bu çalışmada, Afganistan toplumunda mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Anket tekniği ile elde edilen veriler çeşitli bağımsız değişkenler esas alınarak değerlendirilmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bulgular, Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutum düzeylerinin, bağımsız değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

ABSTRACT It is seen that social actors are developed within the social structure since the traditional social structure continues to a large extent in Afghanistan. One of these actors are mollas. In Afghanistan, the dignity and authoritarianism of the mollas continue to be preserved like divine values. It is known that religious leaders and ulama have an important position and their ideas and they are being accepted by all segments. Therefore, the courage of the ulama, which adopts religious authorities and the people; institutions engaged in religious activities such as masjids, mosques and madrasahs; are the main actors that have an impact on the religious, social, social and political life of the people. Mollas, who are the religious and spiritual leaders of society, are also known to be quite effective in social and socio-cultural fields along with the religious fields. This study prepared by field research technique; In Afghanistan society, it is aimed to determine the attitudes of mollas towards their effects in religious life. The data obtained with the questionnaire technique were tried to be evaluated and interpreted based on various independent variables. Our findings show that; revealed that the attitudes of the mollas in Afghanistan society towards the effects of religious life showed significant differences compared to independent variables.

Keywords