Din–Siyaset İlişkileri: Kur’an–ı Kerim Örneği
Relationship Between Religion and Politics: Example of the Holy Qur’an

Author : Arif KORKMAZ
Number of pages : 15-32

Abstract

“Din–siyaset ilişkileri” oldukça geniş bir literatüre sahip oldukça geniş bir araştırma alanıdır. Bu makalede bu devasa araştırma alanının oldukça spesifik bir parçası üzerinde durulacak, din–siyaset ilişkilerinin İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an’daki bazı yansıma ve görünümleri analiz edilmeye çalışılacaktır. Ne var ki, aslına bakılırsa sadece “Kur’an ve siyaset” konusunda bile azımsanamayacak bir literatür oluşmuş durumdadır. Bu nedenledir ki, bu makale “din–siyaset ilişkileri” konusunu Kur’an örneklemiyle sınırlandırdığı gibi, “Kur’an ve siyaset” konusunu da daha özel bir alanla sınırlandırmak zorunda kalmıştır: Kur’an’da geçen peygamber kıssalarına bakıldığında, vahiy yani peygamberlik iddialarının dönemin ekonomik/siyasi elitleri ve yöneticileri tarafından siyasi bir iddia olarak algılandığı görülmektedir. Bu çerçevede bu araştırmanın problemi şudur: Tanrı’dan vahiy aldıkları iddiasıyla ortaya çıkan peygamberlerin bu iddiaları niçin ekonomik/siyasi elitler ve yöneticiler tarafından siyasi bir iddia olarak algılanmıştır? Bu makale bu problemin cevabını bulmayı amaçlamaktadır. Şimdi öncelikle vahiy/peygamberlik iddialarının siyasi bir iddia olarak algılandığı yönündeki Kur’ani verilere bazı örnekler verilecek ve ardından yine daha çok Kur’an’daki işaretlerden yola çıkılarak “din”in “siyaset” olarak algılanmasının nedenleri üzerinde durulacaktır.

Keywords

Din sosyolojisi, Kur’an sosyolojisi, Din–siyaset ilişkileri, Kur’an–ı Kerim, Peygamber kıssaları, Hz. Muhammed

Read: 761

Download: 264