Modernleşme Sürecinde Yaşlı Bakımında Manevi Bakım Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2020-28
Yayımlanma Tarihi: 2020-04-14 23:53:12.0
Language : Türkçe
Konu : sosyoloji ve sosyal hizmet
Number of pages: 129-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşlı bireyin bakımı geleneksel toplumda aile üyeleri tarafından yapılmaktadır. Ancak kente göçün artması ve bu yeni yerleşim yerinde kadın da dahil aile fertlerinin çalışma hayatına girmeleri evde yaşlıya bakılmasını zorlaştırmıştır. Böylelikle yaşlı birey huzurevine bırakılma ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu makale, geniş aileden çekirdek aileye evrilen toplumsal yapı içindeki yaşlının zorunlu mekân değişimini konu edinmiştir. Ayrıca bu zorunlu değişim sonucunda yapısal işlevselci yaklaşımla konu ele alınmaya çalışılmış ve bu süreçte manevi desteğin yaşlının huzurevine adaptasyonuna olumlu etki yapıp yapmadığı konu edinmiştir. İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde aile türleri, huzurevi ve manevi bakıma dair kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise yaşlılık teorileri, modernleşme ve modernleşmenin unsuru olan bireyselleşme konusu ele alınmıştır. Sonuç olarak modernleşme sürecinde yaşlının yaşamdan geri çekilme teorisinde olduğu gibi bir pasifleşmenin olmadığı görülmüştür. Ayrıca huzurevine yerleşen yaşlının manevi desteğe ihtiyaç duyacağı ve psikososyal teoride olduğu gibi manevi destekle yaşlının verimli olacağı sayıltısı, yaşlı bireyin yaşam boyu huzurlu kılacağı görülmüştür.

Keywords

Abstract

In traditional society, the elderly are cared for by family members. However, the increase in the migration to the city and the family members including women joining working in this new settlement made it difficult to look after the elderly at home. Thus, the elderly person is confronted with being left to stay in a nursing home. This article deals with the necessity of changing the place of the elderly within the social structure evolving from extended family to nuclear family. In addition, as a result of this compulsory change, the topic was addressed with structural functionalist approach and in this process whether the moral support had a positive effect on the adaptation of the elderly to the nursing home was considered. In the first part of the study which consists of two chapters, a conceptual framework on family types, nursing home and spiritual care was formed. In the second part, the elderly theories, modernization and individualization which is an element of modernization are discussed. As a conclusion, it is observed that there is no passivization in the modernization process as in the theory of retreat from the elderly. Furthermore, it is seen that the elderly who settled in the nursing home will need spiritual support and that the elderly will be productive with spiritual support as in psycho-social theory, and it will be seen that the elderly individual will be peaceful for life.

Keywords