Modernleşme Sürecinde Yaşlı Bakımında Manevi Bakım Uygulamaları
Spiritual Care Practices İn Elderly Care İn The Process Of Modernization

Author : Yusuf YAMAN
Number of pages : 129-153

Abstract

Yaşlı bireyin bakımı geleneksel toplumda aile üyeleri tarafından yapılmaktadır. Ancak kente göçün artması ve bu yeni yerleşim yerinde kadın da dahil aile fertlerinin çalışma hayatına girmeleri evde yaşlıya bakılmasını zorlaştırmıştır. Böylelikle yaşlı birey huzurevine bırakılma ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu makale, geniş aileden çekirdek aileye evrilen toplumsal yapı içindeki yaşlının zorunlu mekân değişimini konu edinmiştir. Ayrıca bu zorunlu değişim sonucunda yapısal işlevselci yaklaşımla konu ele alınmaya çalışılmış ve bu süreçte manevi desteğin yaşlının huzurevine adaptasyonuna olumlu etki yapıp yapmadığı konu edinmiştir. İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde aile türleri, huzurevi ve manevi bakıma dair kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise yaşlılık teorileri, modernleşme ve modernleşmenin unsuru olan bireyselleşme konusu ele alınmıştır. Sonuç olarak modernleşme sürecinde yaşlının yaşamdan geri çekilme teorisinde olduğu gibi bir pasifleşmenin olmadığı görülmüştür. Ayrıca huzurevine yerleşen yaşlının manevi desteğe ihtiyaç duyacağı ve psikososyal teoride olduğu gibi manevi destekle yaşlının verimli olacağı sayıltısı, yaşlı bireyin yaşam boyu huzurlu kılacağı görülmüştür.

Keywords

Modernleşme, Huzurevi, Sosyal Bakım, Manevi Bakım

Read: 797

Download: 243