İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİDİYETLERİ İLE TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 10-43
Year-Number: 2016-19

Abstract

Bu çalışma, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin aidiyet, tükenmişlik puanları ile aidiyetleri ve tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi, aidiyet ve tükenmişlik puanlarında bağımsız değişkenlere göre farklılaşma olup olmadığını, ölçeklerden alınan puanlarla yaş, İlahiyat Fakültesini tercih sırası, aile gelir durumu vb. bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada Çukurova Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesindeki İlahiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerin okul aidiyet düzeyleri ile tükenmişlik düzeylerini belirleyip bu iki bağımlı değişken arasındaki ilişkiden hareketle bir sonuca ulaşmak ve bu sonuçlar göz önünde bulundurularak hangi alanlarda yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirlemek; aynı anda birçok kişiye ulaşabilmek amacıyla anket uygulanmıştır. Araştırmada belirtilen hipotezler ışığında ortaya çıkan sonuçlara göre Aidiyet ile Tükenmişlik arasında üst düzeyde anlamlı bir pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study has aimed that to determine the points belonging and burnout scores to the Faculty of Theology students and the relatonship between afliatons with burnout, the sense of belonging and burnout that there is differentaton according to the argument, the level of correlaton between independent variables such as age, Faculty of Theology of the order of preference and family income with the scores obtained from the scales. In this study, the survey was conducted for to determine levels of burnout and belonging of Theology Faculty students studying at Çukurova University and the University of Osmaniye Korkut Ata, to reach a conclusion by moving the relatonship between these two dependent variables and to determine which areas should be made of the new regulatons considering these problems, to reach many people at the same tme. According to the results of research on the original hypothesis stated, it was determined that a signifcant positve correlaton between the level of burnout and belonging.

Keywords