Dijital Oyunlar ve Realitenin Karşılıklı Etkileşimi: İslami Sembollerin Oyunlardaki Yansıması

Author:

Year-Number: 2019-26
Number of pages: 315-345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Norbert Elias realiteyi ve toplumsal ilişkileri açıklarken oyun modellerinden faydalanmıştır. Elias’a göre realite oyunlar üzerinden daha kolay açıklanabilmekte ve anlaşılabilmektedir. Oyunlar sadece realiteyi izah etmemekte aynı zamanda onun sahnelendiği “yer” olarak da görev almaktadır. Tarih boyunca gerçek yaşam biçimleri doğal olarak oyunlara aktarılmakta yani realite oyuna hâkim olmakta ve onu şekillendirmektedir. Günümüz dijital çağında ise oyunların gelişmesi ve popülerleşmesi neticesinde bu etkinin bir karşılıklılık boyutu kazandığı öne sürülebilmekte ve artık oyunların da realiteye yansımasından söz edilebilmektedir. Dijital oyunların realite ile olan ilişkisini konu edinen bu çalışmanın amacı oyunların realiteye yansımasını sorgulamaktır. Yöntem olarak süreç sosyolojisine dayanan bu araştırmanın temel hipotezi, oyunların realite ile karşılıklı etkileşim içinde olduğu yönündedir. Bu karşılıklı etkileşim, oyunlarda İslami sembollerin yansıması özelinde incelenmiştir. Elde edilen bulgular, şiddet içerikli bazı dijital oyunların İslami sembollere çifte şiddet uyguladığı ve oyunlardaki şiddetin de realiteye aktarıldığını göstermektedir. Bu noktada, Yeni Zelanda’da Müslümanlar aleyhine gerçekleşen son terör eylemi (2019), etkileşimin bir sonucu olarak çalışmaya dahil edilmiştir.

Keywords

Abstract

Norbert Elias benefited from game models to explain reality and social relations. According to Elias, reality can be explained and understood more easily through games. Games do not only explain reality, but also act as “place” where it is staged. Throughout the history, real life forms have been naturally reflected in games, in other words reality dominated and shaped games. In today’s digital age, with the development and popularization of games, it can be argued that this effect has gained a reciprocity dimension and it is also possible to talk about the reflection of games on reality. The aim of this study, which deals with the relationship between digital games and reality, is to question the reflection of games to reality. The main hypothesis of this research, which is based on process sociology, is that games interact with reality. This interaction was examined in the games in the context of reflection of Islamic symbols. The findings show that some of the violent digital games applied double violence to Islamic symbols and the violence in the games was transferred to reality, too. At this point, the latest terrorist act against Muslims in New Zealand (2019) was included as a result of the interaction.

Keywords