Popüler Kültür Bağlamında Rap Savaşları ve İslamî Rap Müzik Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2019-26
Number of pages: 208-241
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sekülerleşmenin Türkiye’deki boyutları, kendisini din ve popüler kültür entegrasyonunda somut bir şekilde dışa vurmaktadır. Bu entegrasyonun neliği ve sınırlarına dair sahip olunan tanımsızlık durumu, dinin popüler kültür potasında erimesini hızlandırmaktadır. Din ve popüler kültür arasında gelişen bu senkretik kombinasyon, kendisini spesifik bir alan olarak rap müzikte de göstermektedir. Hip-hop kültürünün sacayaklarından biri olan rap müzik, Türkiye’de çoğunlukla eski dönem/klasik rap, popüler trap ve islamî rap şeklinde tanınmaktadır. Çalışmada detaylı bir şekilde hip-hop kültür ve tarihine yer verilmeyip, ön plana çıkan söz konusu üç müzik akımı merkeze alınmıştır. Bununla beraber müzik akımlarının literatür bilgilerine müstakil bir şekilde değinilmemiş, popüler kültür bağlamında islamî rap müziği değerlendirmek ve saha araştırmasında çıkan sonuçların anlaşılması için gerekli olan evrelere yer vermekle iktifa edilmiştir. Bu bağlamda kendisini rap müzik dinleyicisi olarak tanımlayan yirmi ile otuz yaşlarındaki dindar katılımcılarla yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Ana akım rap müzik dinleyicilerinin, toplumdaki görünürlüğünü arttırmakta olan islamî rap müziğe yaklaşımı ölçülmüş ve müstakil bir dinleyici kitlesinin varlığı sorgulanmıştır. Çalışma kapsamında tek başına islamî rap müzik dinleyicisine ulaşılmamışsa da ana akım rap müziklerini dinleyen dindar bireylerin, din ve rap müzik entegrasyonu hakkındaki bakış açılarına yer verilmiştir. Sonuç olarak rap müziğin popüler kültürle ilişkisi, değişkenlere din parametresi katılarak sorgulanmış ve çalışma sonunda sekülerleşme paradigmasını besleyen sonuçlar elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Dimensions of secularization in Turkey reveals itself tangibly in integration of religion and popular culture. Undefined state of nature of this integration and its boundaries accelerate dissolution of religion in the popular culture pot. This syncretic combination developed between religion and popular culture also manifests itself in rap music as a specific field. Rap music, one of the pillars of hip-hop culture, is mostly known in Turkey as an older era/classical rap, popular trap and Islamic rap. In this study, hip-hop culture and its history are not included in detail, but three outstanding music trends are centered. However, the literature data of music movements is not mentioned in an independent way, Islamic rap music is evaluated in the context of the popular culture. In this context, a semi-structured interview has been conducted with twenty and thirty year old participants who defined themselves as rap music listeners. The approach of mainstream rap music listeners to Islamic rap music, which increases its visibility in the society has been measured and the existence of an independent audience has been questioned. Even though audience of the Islamic rap music isn’t the only audience included in the study, perspectives of religious individuals listening to the mainstream rap music on the integration of religion and rap music has been included. As a result, the relationship between rap music and popular culture has also been questioned by adding parameter of religion to variables, and at the end of the study, results that feed the secularization paradigm have been obtained.

Keywords