EŞLER ARASI İLETİŞİMDE ÇOCUĞUN KONUMUNA PSİKO-SOSYAL BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2014-16
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-08 16:45:32.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 184-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aile, evlilik ve çocuk; psikoloji, sosyoloji, eğitim ve ilahiyat alanlarının ortak araştırma konularından birisidir. Türkiye’de ve Bat’da yapılan çalışmalarda, genellikle evlilik uyumu, evlilik doyumu, eşler arası iletişimde problem çözme davranışları, etkili anne-baba olabilme sanat ve ebeveynlerin çocuk psikolojisi üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Ailenin sağlam temellere oturarak mutlu ve etkili bir şekilde fonksiyonel olabilmesi ise eşlerin aile olabilme doyumunu yakalamalarıyla mümkündür. Buna bağlı olarak çocuğun anne ve baba iletişimi üzerindeki etkisi oldukça önem kazanmaktadır. Kadın ve erkeğin fıtratından getirdiği çocuk sahibi olabilme isteği, modern dünyanın örüntüleri ile çelişebilmektedir. Sosyal bilimler alanında aile ile ilgili pek çok çalışma bulunmasına rağmen bu konuyla ilgili yapılmış alan araştırması bulunmamaktadır. Bu çalış- mada, çocuğun anne ve baba arasındaki iletişimin şekillenmesindeki rolü ve etkisi psikolojik bir bakışla araştırılacaktır.

Keywords

Abstract

Family, marriage and child; sociology is one of the educaton theology felds associate research subjects. In Turkey and west, doing research, generally being deal with marriage harmony, marriage satfacton solving mater of behaviours at communicaton between partners, effects of mature over the child Psychology. It is possible with catching marriage harmony In order to be happy fammily. According to that. İt gains importance that the effects of child over the communicaton between father and mother. The desire having a child of man and woman which come from nature, contratcts with modern world. Altough there are a lot of studies abart family on social sciences, there is no research about this area. In this research. The role and the effect of the child while shopping the communicaton between mother and father will be searched in a phisicholojical way.

Keywords


 • Akif, E. (1995). Öğretim Teknolojisi. Ankara: Pegem Yayınları.

 • Aktaş, A. (1992). Modernizmin Evsizliği ve Ailenin Gerekliliği. İstanbul: Umut Matbaacılık.

 • Ali, A. (2010). Kur’ân’a Göre Çocuğun Kişiliğinin Oluşmasında Ana-Babanın Çocuktan Etkilen- mesi ”Çocuk Sorunları Ve İslâm Sempozyumu”. İstanbul: Ensar Neşriyat.

 • Allndy, R. (1968). Problem Çocuklar. (Çev. Adnan Camgil), İstanbul: Kitapçılık Ticaret.

 • Alptekin, M (1968). Çocuk Yetiştirme Tekniği. İstanbul: Gür Matbaası.

 • Aslan, N. (2004). Çocuk Sahibi Olma Sorumluluğu. Diyanet İlmi Dergi, s. 93. Ankara: Diyanet İlmi Yayınlar, 2004, s. 93.

 • Aytaç, A. M. (2007). Ailenin Serencamı. Ankara: Dipnot Yayınları.

 • Bayraktar, B. (2000). Ayetlerin Işığında İman, İbadet ve Ahlak Üzerine Sohbetler. İstanbul: İşaret Yayınları.

 • Bice, H.(2008). Annenin Rehberi. Ankara: Sistem Yayıncılık, TDV Yayınları.

 • Bilen, M. (2009). Sağlıklı İnsan İlişkileri. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Bradshav, J. (1995). Ailenizi Keşfedin. Çev. Gülden Şen, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınları.

 • Budak, S. (2001). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.

 • Cebeci, S. (2003). Öğrenme Ve Öğretme Süreçlerinde Dini İletişim. İstanbul: İz Yayıncılık.

 • Cüceloğlu, D. (1991). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Demirci, E. Y.(2007). Değişim Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Aile Yapısı. Aile Uluslar arası Sempozyumu,(02-04 Aralık 2005), İstanbul: Ensar Neşriyat, s.44

 • Durukan, M. (2009). “Aile Psikiyatrisi ve Fonksiyonelliği” Toplum ve Aile Etkileşimi, İstanbul: Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Yayınları, s.4.

 • Glasser, W. (2005). Kişisel Özgürlüğün Psikoljisi. İstanbul: Hayat Yayınları.

 • Hökelekli, H. (2001) Din Psikolojisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

 • İbrahimoğlu, D. (2010). Evliliğin Kitabı. İstanbul:Hayat Yayın Grubu.

 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1991). Aile Ve Kültürel Psikoloji. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.

 • Kaya, M. (1998). Din Eğitiminde İletişim. Samsun: Etüt Yayınları.

 • Korucu M. (2012) Eşler Arası İletişim Becerileri, İstanbul: Timaş Yayınları.

 • Küçükkurt, M. (1990). Ailenin Psikolojik Fonksiyonu. Ankara: Türk Aile Yıllığı, Başbakanlık Aile Kurumu Yayınları.

 • Meriç, N. (2004). Değişen Kadın Yaşamı. İstanbul: Elest Yayınları.

 • Onur, B. (2007). Çocuk,Tarih Ve Toplum. İstanbul: İmge Kitabevi.

 • Özbek, A. (1996). İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi. İstanbul: Ensar Neşriyat.

 • Şirin, M. R. (1999). Kuşatılmış Çocukluğun Öyküsü. İstanbul: İz Yayıncılık,

 • Şirin,M.R. (2006). DersimizÇocuk. İstanbul: İzYayıncılık.

 • http://www.tuik.gov.tr, sayı:16048, Y.T:16.04.2014.

 • Tan, M. (1994 ).”Çocukluk: Dün ve Bugün” Toplumsal Tarihte Çocuk. İstanbul: Türk Vakfı Yurt Yayınları, 19-23.

 • Şahin, İ. (2013). “Kadın Dindarlığı”. Diyanet Aylık Dergi, sayı, 265, Ankara: DİB Yayınları, (s.

 • Tarhan, N. (2010). Kadın Psikolojisi. İstanbul: Nesil Yayınları, 51.Baskı.

 • Yavuzer, H. (2007). Çocuk Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 22. Basım.

                                                                                                    
 • Article Statistics