TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN VE TÜRK ULUSALCILIĞIN FİKRİ KÖKENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Author:

Year-Number: 2014-16
Number of pages: 76-95
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde konjonktürel olarak birbirine yaklaşıp uzaklaşan kimi zaman yolları kesişen milliyetçilikleri kesin bir topolojiye tabi tutmak başlı başına bir zorluktur. Bu zorlukların yanında Türk milliyetçiliğinin topolojisi üzerine konuşmayı zorlaştıran Türkiye’ye has etkenler de eklenince zorluk daha da artmaktadır. Milliyetçilik kavramının sahip olduğu kendine has muğlaklık, milliyetçilik tipleri arasındaki eklektik ilişkiler, tipler içerisinde ayrı ayrı kolların oluşmasının yanı sıra Batıdaki topolojiden ayrılan bir başka nokta ise dinin milliyetçilik alanındaki rolüdür. Türkiye’deki topoloji de din -ulusalcılığı dışarıda bıraktığımızda- batıdaki gibi milliyetçilik alanından çıkartılmamış, yoğun olarak işlenmiş, milletin değiş- mez bir unsuru olarak ele alınmıştır. Konuya Türkiye özelinde yaklaştığımız zaman görüyoruz ki, Türkiye, milliyetçiliğin çok çeşitli açılımlarını bir arada bulunduran bir ülke konumundadır. İşte, bu makale Türkiye’deki farklı milliyetçi topolojiler arasından Türk milliyetçiliği ve ulusalcılığı problemini konu edinmektedir. Ulusalcılığın belirdiği ilk günlerde kullandıkları söylemlerle Türk milliyetçilerinin kullandığı bazı söylemler benzeş- tği için Türk toplumunda bir algı karışıklığı yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu makalenin amacı Türk milliyetçileri ile ulusalcılar arasındaki farkları ortaya koyarak Türk toplumunda görülen karışıklığı gidermek ve bu iki akımın toplumsal düzlemde doğru bir şekilde tartışılmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Bir baş- ka değişle bu çalışmanın amacı sosyolojik bir perspektifle Türk milliyetçiliği ile ulusalcı milliyetçiliğinin kökenlerini ve farklılıklarını ortaya koyarak toplumsal gerçeği zihinsel bir dünyada yeniden inşa etmek, diğer bir deyişle karmaşıklığı anlamlı bir mantık dahilinde gidermeye çalışmak olacaktır.

Keywords

Abstract

Nowadays ıt is hard to put natonalisms detac had to a certain typology which sometmes get close and deport each other as as conjunctural and sometmes cross their paths. Beside these diffucultes, the difcultes increase when added the effects that complicate to speak on Turkish natonalism’s typology. Perplexity that natonalism has on its own eclectc relatonships among natonalism types, besides the seperated branches in these types, the role of religion on natonalism is a different point from typology in the west religion in the typology of Turkey(when we except the natonalism) processed instensely isn’t excepted from natonalism like in the West and treated as an unchangeable component of an naton When we deal with this subject especially in Turkey, we see that Turkey has a special locaton which handles various expansions of natonalism. And this artcle is about Turkish natonalism and its problems of different natonalist typologies in Turkey. A confusion is observed in Turkey as the expressions used by Turkish natonalist are similar. And the purpose of this artcle is to overcome the conflicts in Turkish community by exposing the distnctons between the natonalism and Turkish natonalism and defned to provide debatng in community in a correct way of these two movements. In other words, the purpose of this study is to build social reality once more in a mental World by revealing the variatons and derivatons of natonalism and Turkish natonalism in a socialogical perspectve, in other words to renew the confusion in a meaningful logic.

Keywords