AĞ TOPLUMU BAĞLAMINDA ORTA DOĞU’DA MEYDANA GELEN SOSYAL HAREKETLER

Author :  

Year-Number: 2014-16
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-08 16:51:39.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 30-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılın başlarında dünya geçirdiği dönüşümler çerçevesinde birtakım toplumsal hareketlere şahit olmuştur. Çağımızın işaret fişeği olan internetin keşfinden sonra toplumsal yapılar ağ etrafında örgütlenmeye başlamıştır. Bu ağ toplumunda, ağ devletleri olarak niteleyebileceğimiz günümüz devletleri, artık ulus-devlet yapısının yetersiz kaldığı, liberal demokrasinin sorgulandığı, kurumsal yapılarda çözülmelerin yaşandığı, ekonomide kapital sistemin çanlarının çaldığı bir dönemi yaşamaktadır. 2011’de Orta Doğu’da başlayarak bir yangın gibi ülkelere sıçrayan toplumsal hareketler patlak vermiştir. Öncelikle ağ toplumunun kavramsal çerçevesi verilerek bu ağ toplumu bağlamında Orta Doğu’da meydana gelen hareketler ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

At the beginning of the 21st century, the world has witnessed several social movements in the context of transformatons that it went through. Afer the discovery of the internet which is that star shell of our century, the social structures has begun to be organized the network. In this network society the present day states which can be called as ‘network states’ are experiencing a period in which the naton state structure is no more sufcient, the liberal democracy is questoned, there is resoluton in insttutonal structures and in which capital system’s bell rings in economy. At the year 2011, social movements erupted which started in the Middle East like a fre and leaped to other countries. Primarily introducing the conceptual framework, these movements that took place in the Middle East will be handled in the context of network society.

Keywords


 • Albayrak D.ve Diğerler, (29.05.2014)”Sosyal Medyanın Politik Katılım Ve Hareketlerdeki Rolü”,2014, Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Ab.Org.Tr/Ab12/Bildiri/205.Pdf

 • Akbıyık, N. ve Öztürk, M. (19 Nisan 2012). “Sivil Toplum Ve Sosyal Medya Perspektifinde “Arap Baharı” Ve “Wall Street’i İşgal Et ” Eylemleri”, Kayseri: İnönü Üniversitesi.

 • Ardıç, N. ( Spring 2012). “Understanding The ‘Arab Spring’ : Justice,Dignity Religion And İnter- national Politics ”, Afro Eurasian Studies, Vol 1, Issue 1.

 • Arslantürk, Z. ve Amman, T. (2012). Sosyoloji, 8. Basım, İstanbul: Çamlıca Yayınları.

 • Bal, H. (2013). “İletişim Sosyolojisi”, 1. Basım, Ankara: Sentez Yayıncılık.

 • Bilgili, C. ve Şener G. (Ed.), (2013). Sosyal Medya Ve Ağ Toplumu 2:Kültür, Kimlik, Siyaset, İstan- bul: Grafik Tasarım Yayıncılık.

 • Bulunmaz, B. (2013). “Post-Modern Dünyanın Gerçeküstü Mekânları: Sosyal Paylaşım Siteleri ”, Can Bilgili, Gülüm Şener (Ed.). Sosyal Medya Ve Ağ Toplumu: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler İçinde. İstanbul: Grafik Tasarım Yayıncılık.

 • Castells, (2013). M. Enformasyon Çağı: Ekonomi Toplum Ve Kültür Birinci Cilt: Ağ Toplumunun Yükselişi, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Castells, (2013). M. Enformasyon Çağı: Ekonomi Toplum Ve Kültür İkinci Cilt: Ağ Toplumunun

 • Castells, (2013). M. İsyan Ve Umut Ağları “İnternet Çağında Toplumsal Hareketler”,Ebru Kılıç (Çev),İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

 • Çımrın, K.F. (Ekim 2011). “Manuel Castells’i Yeniden Okumak: Küresel Ağ Hareketleri Yaklaşımı- nın Eleştirel Bir Değerlendirmesi” ,Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2.

 • Erkayhan, Ş. (2013). “Küresel Yerel Ölçekte Ağ Kültürü Ve Sosyal Medya”, Can Bilgili Ve Gülüm Şener(Ed.), Sosyal Medya Ve Ağ Toplumu 2:Kültür, Kimlik, Siyaset, İçinde, İstanbul: Grafik Tasarım Yayıncılık.

 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji,1.Basım, İstanbul: Kırmızı Yayınları.

 • Göker, G. ve Doğan, A. (Haziran 2011). “Ağ Toplumunda Örgütlenme: Facebook’ta Çevrimiçi Tekel Eylemi”,Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 25.

 • Haberli, M. (2012). “Yeni Bir Örgütlenme Biçimi Olarak Sanal Cemaatler”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3.

 • Karagöz, K. (Eylül 2013). “Yeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler Ve Dijital Akti- vizm Hareketleri”, İletişim Ve Diplomasi, Sayı 1.

 • Keskin, (2013). I. “Global Köy’e “”Siber Moda: Moda Blogları”,Can Bilgili, Gülüm Şener(Ed.) Sosyal Medya Ve Ağ Toplumu 1: Kitle İletişimde Yaşanan Değişimler İçinde, İstanbul: Grafik Tasarım Yayınevi.

 • Kök, S. ve Tekerek, M. (1-2 Ekim 2012). “Sokak Siyasetinden Sosyal Ağlara Yeni Aktivizm: Arap Baharı Deneyim ”, 2. Bölgesel Sorunlar Ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş: KSU.

 • Kurt, V. (2012). Endüstriyel Ve Post-Endüstriyel Dönüşüm, 2. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa

 • Marzoukiand, Y. ve Oullier, O. (06.06.2014). “Revolutionizing Revolutions: Virtual Collective Consciousness And The Arap Spring”, The Blog, 17/07/2012, www.Huffingtonpost. Com.

 • Şener, G. ( 2013). “Toplumsal Mücadele Alanı Olarak Sosyal Medya”,Can Bilgili, Gülüm Şener(Ed.) Sosyal Medya Ve Ağ Toplumu 2: Kültür, Kimlik, Siyaset İçinde, İstanbul: Grafik Tasarım Yayınevi.

 • Telli, A. (Güz 2012). “Mısır Devriminde Sosyal Medyanın Rolü ”, Bilge Strateji Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 7.

 • Türk, (9 Aralık 2013). G. D. “Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Teknolojileri”, 16.Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2011). “2011 Yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırma- sı” (No:180). Ankara, Türkiye.

 • Yıldırım, R. ve Abdulcelil, T. (Eylül 2011). “Mısır Siyaset Haritası”, SETA Siyasi Harita, Sayı 1.

 • Yoldaş, U. ve Köprülü, N. (2011). “Arap İntifadası Mı? Arap Dünyasındaki Toplumsal Hareketle- rin İçsel, Bölgesel Ve Uluslararası Dinamikleri”,Akademik ORTA DOĞU, Cilt 6,Sayı 1.

                                                                                                    
 • Article Statistics