DİN PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN İNSAN OLMA SÜRECİNDE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME VE DİN

Author:

Year-Number: 2014-15
Number of pages: 350-365
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın, varolan potansiyelini açığa çıkartmasını ifade eden kendini gerçekleş- tirme, insan çabasının en yüksek gayesi ve ahlaki gelişimde önemli bir amaç ve süreç olarak görülmüş; bütünleşme, bireyleşme, kendi olma ve psikolojik sağlık gibi çeşitli kavramlarla tanımlanmıştır. Özellikle bu sürecin birbirini etkileyen ve tamamlayan üç ana yapısı “potansiyellerin gerçekleşmesi” ve “kişiliğin bütünleşmesi” ve “doruk deneyimler” dinin de insanlara kazandırmak istediği hedeflerdendir. İnsanın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesine rehberlik etmeyen isteyen dini değerler, insanın kendini ortaya koyacak olumlu özelliklerini geliştirmesine, bütünleşmesine katkı sunması bakımından önemli görevler üstlenmektedir. Yapılan çalışmalarda ruhsal açıdan sağlıklı, mutlu, olgun, tüm insanlığa sevgi ve empati duyan, manevi yaşamları son derece zengin kişilerin bu süreç içerisindeki insanlar olduklarını ortaya koymaktadır. Bu sebeple insanın psikolojik sağlığı, mutluluğu ve olgunluğu göz önüne alındığında kendini gerçekleştirme denen bu süreçte psikolojik olduğu kadar dini açıdan da önemli bir süreç yaşanmaktadır. İnsanın kendini gerçekleştirme sürecini, onun doğal bir uzantısı olan mutluluk ile ilişkilendirerek din psikolojisi açısından incelemesi insanın kendini bilmesi ve hata aşması açısından da elzem görünmektedir. Bu sebeple makalede kendini gerçekleştirme süreci ve din konusu üç başlık altında hem açıklayıcı hem de eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır

Keywords

Abstract

Self-actualizaton, which implies human’s discovery of it’s existng potental, has been treated as the highest goal of human endeavor and the ultmate moral target. It has also been identfed through the concepts of integraton, individualizaton, being oneself and psychological health. Espiciallay, it has been observed that the process of self-actualizaton, progresses within three complementary formaton which also affect each other. These propertes, which are elementary human needs and providing soluton for many existental problems, can be summarized as “reaching personal integrity” and “realizing one’s potental” and “peak experiences”. The fact that these propertes also represent religious values, was an inspiraton for researching self-actualizaton process and making this study. Studies show that individuals who achieve selfactualizaton are mentally healthy, happy, mature, feeling affecton and empathy for humanity, extremely rich in spiritual life. When we observe the mater in Islamic traditon, we see that knowing, discovering oneself and actualizing human side was highly valued. In Sufsm consolidaton represents individual’s spiritual growth, conscious reconstructon and purifcaton process. As the inseparable propertes of humans mental health, happiness and maturity are considered, then it is realized that self-actualizaton concept has a religious property as well as psychological. In this respect, in this work, human’s selfactualizaton process has been investgated in relaton with happiness which is it’s natural extension, through the perspectve of psychology of religion.

Keywords