BİREYSEL PSİKOLOJİ VE DİN

Author :  

Year-Number: 2014-15
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-08 10:40:19.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 178-195
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Bireysel Psikoloji açısından; dinin ve Tanrı’nın anlamı, işlevi ve önemi, insanın manevi görevleri ve ruh-beden ilişkisi konu edilmektedir. Ayrıca Bireysel Psikoloji ve dinler arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. Bu amaçla çalışmada, Adler’in kuramında yer alan; temel tartışmalar ve kavramlar, temel ruhsal dinamikler, din ve Tanrı ile ilgili fikirler, Bireysel Psikoloji ve dinler arasında yapılan karşılaştırmalar ele alınmaktadır. Alfred Adler tarafından kurulmuş Bireysel Psikoloji, derinlik psikolojisinin üç sacayağından birini teşkil etmektedir. Freud psikolojisinden farklı bir ekol olarak ortaya çıkan Bireysel Psikoloji, bireyi parçalara ayrılamaz bir bütün olarak kabul ederek onun yaşamını ve ruhunu açıklamaya ve anlamaya çalışan sağduyuya dayalı bir değerler psikolojisidir, bir toplum ve kardeşlik psikolojisidir. Bu psikoloji birey için; sorumlulukların bilincinde, insanlığın yararına bir yaşam öngörmektedir. Yaşamda kendisini her yerde gösteren yetersizlik hissini, üstünlük çabasını, toplumsallık duygusunu, telafi etme yeteneğini insan ruhunun temel ve evrensel unsurları olarak kabul etmektedir. Yaşamın bu unsurlarla birlikte devinim gösterdiğini açıklamaktadır. Bireysel Psikolojiye göre bu devinim, tüm yönleri ile bir bütündür, insan ise bu devinim içerisinde etkendir, özne(l)dir ve sorumluluk sahibidir. Dünyevi sorumlulukları olduğu gibi manevi sorumlulukları da vardır. İnsana düşen gö- rev, bunları olumlu bir şekilde çözümlemektir. Bu noktada dinlerin hedeflediği amaç ile Bireysel Psikolojinin amacı örtüşmektedir. Çünkü her ikisi de işbirliğini, toplumsal uyumu, insanlığın refahını ve esenliğini, insanlar için yararlı işler yapmayı esas almaktadır.

Keywords

Abstract

Individual Psychology founded by Alfred Adler consttutes one of the triple trivets of depth psychology. In this artcle it has been aimed to analyze the thoughts about religion and God, spiritual tasks and the doctrines discussed on the theory of Individual Psychology. In additon the relatonship between Individual Psychology and religions is atracted atenton. Therefore, at this study it has been mentoned about basic arguments and concepts, basic psychological dynamics, mind-body relatonship, the meaning and purpose of life, outlook on mankind, life and religion take parts in his theory, and within this context the functon of religion for human and life, and about comparisons Individual Psychology and Religions. According to Adler, life in all its aspects is a whole. Religion as a social reality is part of the whole. Also mankind is actve, subject(ive) and responsible in this process (life). There are his/her moral responsibilites as his/her worldly responsibilites. Individuals’ duty is to resolve them in a positve way. At this point, the purpose of Individual Psychology and religions has coincided with each other. Both of them are based to co-operaton, social harmony, welfare and well-being of humanity, to do useful work for people.

Keywords


 • Adler, A. (1931/1992). What Life Could Mean to You, Oneworld Publications, Oxford.

 • Adler, A. (2002). Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji, (Çev. H. Özgü), Hayat Yay., İstanbul.

 • Adler, A. (2011a). Bireysel Psikoloji (Çev. A. Kılıçoğlu), Say Yay., İstanbul.

 • Adler, A. (2011b). İnsan Tabiatını Tanıma (Çev. A. Kılıçoğlu), Say Yay., İstanbul.

 • Adler, A. (2011c). Yaşamın Anlamı ve Amacı (Çev. K. Şipal), Say Yay., İstanbul.

 • Adler, A. (2011d). Yaşama Sanatı (Çev. K. Şipal), Say Yay., İstanbul.

 • Bitter, J.R. (2011).Contributions to Adlerian Psychology, Xlibris, USA.

 • Feist J. -G. J. Feist, (2002).Theories of Personality, McGraw-Hill New York.

 • http://www.latin-dictionary.net/definition/23457/individuus-individua-individuum (19 Ocak 2014).

 • http://www.psych.yorku.ca/femhop/Adler.htm (Aralık 2013) Kemp, H. V. “Alexander Adler (1901-2001)”, (An abridged version of this article was originally published in The Feminist Psychologist, Newsletter of the Society for the Psychology of Women, Division 35 of the American Psychological Association, Volume 30, Number 2, Spring, 2003)

 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.52fcb7547 54417.98106675 (13 Şubat 2014).

 • Johansen, T. (2010) Religion and Spirituality in Psychotherapy: An Individual Psychology Pers- pective, Springer Publishing Company New York.

 • Köse, A. ve A.Ayten, (2012). Din Psikolojisi, Timaş, İstanbul.

 • Lukes, S. (2006). Individulaism, ECPR Press UK.

 • Mosak, H. and M. Maniacci, (1999). Primer of Adlerian Psychology: The Analytic - Behavioural - Cognitive Psychology of Alfred Adler, Accelerated Development/Taylor and Francis Philadelphia.

 • Smothers, M. K. (2010). “Adler Alfred” David A. Leeming,-Kathryn Madden-Stanton Marlan (Eds.) Encyclopedia of Psychology and Religion, Springer Science+Business Media NY.

 • Watts, R. E. (2003). “Adlerian Therapy as a Relational Constructivist Approach”, The Famıly Journal: Counselıng and Therapy for Couples and Famılıes, Vol. 11 No. 2, April 139147.

                                                                                                    
 • Article Statistics