EŞLERARASI İLETİŞİME MANEVİ PSİKOLOJİK YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2014-15
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-08 10:40:34.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 154-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Evlilik kurumu ailenin çekirdeğini, aile de toplumun temelini oluşturur. Kültürü- müzün binlerce yıllık geçmişe sahip olmasında, ailenin büyük rolü vardır. Aile, geçmiş ve gelecek arasında bir kültür elçisidir. Bu çalışma evliliğe adım atacak bireylere farkındalık kazandırmak, eşler arası iletişimi besleyen manevi-kültürel değerlerimizi tespit etmek ve bu değerlerin yaşanması için öneriler geliştirmek amacı ile hazırlanmıştır. Evlilik kurumu manevi-psikolojik yaklaşım çerçevesinde ele alınmış, “manevi değerlerin eşler arası iletişime katkısı ve günümüzdeki evliliklerin manevi-kültürel değerlerle ilişkisi” incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak mülakat kullanılmıştır. Mülakata 24’ü evli, 5’i nişanlı olmak üzere toplam 29 kişi katılmıştır. Mülakatlar, içerik analizi ile değerlendirilerek yorumlanmıştır. Bu makalede “kendini tanıma, denklik, dindarlık algısı, eşler arası iletişimde manevi değerler” konusunda yapılan görüşmelerin analizine yer verilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde öneriler geliştrilmiştir

Keywords

Abstract

Marriage consttutes the family as a consequence family is the core of the society. In our culture having thousands years of history the most important key role is no doubt the family system . The family system in fact is so called cultural bridge in between present and past. This study is intended to give awareness to individuals that are planning to marry, to identfy the cultural and spritual differences that feeds the communicaton in between spouses as well as to develop suggestons to keep spiritual values alive.In this study marriage has been evaluated in the frame of ‘spiritual psychologic approach’. Contributon of spritual values over communicaton between the spouses has been studied and the relaton between ‘spiritual cultural’ values and today’s marriages are covered. Interview method was used to collect data. 24 married, 5 engaged of total 29 people partcipated to the interview. Interviews have been evaluated with content analysis method. In this artcle topics covering self recogniton, equivalence , percepton of religiosity, spouse to spouse communicaton and spritual values are included in the analysis of the negotatons. Proposals have been developed as a result of the data obtained.

Keywords


 • (**) Bu makale, 2010 yılında Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN ve Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ danışman- lığında tamamlanan ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Psikolojisi) Anabilim Dalı’na sunulan, “Aile İçi İletişime Manevi Psiko-Sosyal” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

 • Aydın, Akif, “Aile Hayatı”, İlmihal II İslam ve Toplum, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006, s.196-249.

 • Bonguoğlu, Tahsin, “Türklerde Aile”, Aile Yazıları I Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Derle- yenler Beylü Dikeçgil, Ahmet Çiğdem, Ankara, Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1990, s. 357–361.

 • Çubukçu, İbrahim Agâh, Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler, Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1987.

 • Donuk, Abdülkadir, “Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile”, Aile Yazıları I Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Derleyenler Beylü Dikeçgil, Ahmet Çiğdem, Ankara, Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1990, s. 287–301.

 • Eröz, Mehmet, “Türk Ailesi”, Aile Yazıları I Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Derleyenler Beylü Dikeçgil, Ahmet Çiğdem, Ankara, Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1990, s. 225–247.

 • Glock, Charles; Y., Stark, R. Religion and Society in Tension, Chicago, 1965, s.14-20

 • İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd, Sünen-i İbn Mâce, İstanbul, Çağrı Yayınlan, 1992

 • Kocakaptan, İsa, “Dede Korkut’ta İnsan Hükümdar Aile”, Aile Yazıları II Kültürel Değerler ve Sosyal Değişme, Derleyenler Beylü Dikeçgil, Ahmet Çiğdem, Ankara, Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1990, s. 250- 257.

 • Özdoğan, Öznur, Aşkın Yanımız Maneviyat, Ankara, Özden Öze Yayınları, 2009.

 • Rûmî, Mevlânâ Celaleddin, Mesnevi, Çeviren Adnan Karaismailoğlu, Ankara, Akçağ Yayınları, 2004, I-II.

 • SEKAM, Türkiye’de Aile Ailenin Yapısal Özellikleri, İşlevleri ve Değişimi, İstanbul, Sekam Yayın- ları, 2010.

 • Tarhan, Nevzat, Kadın Psikolojisi, 18. Basım, İstanbul, Nesil Yayınları, 2005.

 • Tarhan, Nevzat, Duyguların Dili, 1. Baskı, İstanbul, Timaş Yayınları, 2006.

 • Tarhan, Nevzat, Evlilik Psikolojisi, 5. Baskı, İstanbul, Timaş Yayınları, 2008.

 • Tarhan, Nevzat, Var mı Beni Anlamak İsteyen, İstanbul, Timaş Yayınları, 2010.

 • Özmete, Emine, Değerlerin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Rolü (Tokat Örneği), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1997.

 • Öztürk Hüseyin, Kınalızade Ali Çelebi’de Aile, Ankara, Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1991.

 • Tural, Sadık, Tarihten Destana Akan Duyarlılık, 4. Baskı, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları,2000.

 • Yılmaz, Ali v.d., Makalat Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, 1. Baskı, Ankara Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007.

 • Zeybek, Namık Kemal, Türk Olmak, 2. Baskı, Ankara, Ocak Yayınları, 1999.

                                                                                                    
 • Article Statistics