İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN, “İMAM HATİP LİSESİ” VE “İMAM HATİP LİSESİ OLMAK” KAVRAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2014-15
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-08 10:40:56.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 122-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Diyarbakır örneğinde İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “İmam Haitp Lisesi” ve “İmam Hatip Liseli olmak” kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforları tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Diyarbakır merkez ilçelerdeki öğrenime devam eden 6 İmam Hatip Lisesindeki 9. ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcılardan “İmam Hatip Lisesi …… gibidir. Çünkü…..” ve “İmam Hatip Liseli olmak…… gibidir. ifadesini metafor kullanarak doldurmaları istenmiştir. Veriler nitel (içerik ve betimsel analiz) veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to identfy the metaphors of being a graduate of İmam Hatp High Schools and İmam Hatp High Schools. The sample of the study consists of 9th and 12th grade students of six different high schools in center of Diyarbakır. The students are asked to fll in blanks with metaphors in “İmam Hatp High School is like ..... . Because ......” and “Being a student of İmam Hatp High School is like ...... .”. The data is analyzed via the use of qualitatve (Content and descriptve) analyses.

Keywords