21. YÜZYILDA KÜRESELLEŞMENİN YOL AÇTIĞI ADALETSİZLİKLER, ORTADOĞU’DA TIRMANDIRILAN GERGİNLİK VE TÜRKİYENİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNLARI BAĞLAMINDA İZLENMESİ GEREKEN STRATEJİLER: MİLLİ BİRLİK, KÜLTÜR VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2017-21
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 14:47:00.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 262-271
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalenin amacı, içinde bulunduğumuz küreselleşme koşullarında uluslararası sermayeyi kontrol eden güçler tarafından kitlelerin nasıl manipüle edilip emperyalist amaçlı kullanılmasına dair bir analiz çalışması şeklinde planlanmıştır. Bu çerçevede çağın teknolojisinin en etkin bir şekilde kullanılarak kültür emperyalizmi vasıtasıyla ulus devletlerin milli çıkarlarının hilafında çok boyutlu tahrifata yol açma yöntemleri işlenmektedir. Küreselleşme, Yabancılaşma, İslamofobi Radikalizm Milli Güvenlik ve Milli Eğitim, merkezli kavramlarla ile ilgili hazırlanan bu makale güncel ulusal ve uluslararası kaynaklar ve değişik literatür taraması üzerine inşa edilmiştir. Çağımızda bütün geleneksel kurumları değiştiren sermaye merkezli küreselleşme rüzgârının esas amacı, dünyayı engelsiz pazar haline dönüştürmektir. Bu bağlamda küresel güçler, dünyayı tek tipleştirme hedefine ulaşmak adına, dünya barışı ve huzuru için hayat önemde olan temel insan hakları ve sosyal adalet vb. ilkeleri hiç kale almaksızın her türlü gayri meşru silahı kullanabilmektedir. Fark edilemeyen ve tahrip gücü yüksek olan bu yıkıcı araçların başında bölücülük bulunmaktadır. Diğerlerini de özetlemek gerekirse: Radikalizm, Terörizm, biyolojik silah, ekonomik ve siyasi krizler, kıt doğal kaynakların kontrolü, psikolojik savaş ve kültür emperyalizmi vb. şeklinde sıralanabilir. Mevcut olumsuzluklarıyla asrımıza damgasını vuran madde merkezli küreselleşme koşullarında etki tepki misali radikalizm de doğal olarak beslenmektedir... Özellikle 11 Eylül 2001 den sonra Orta doğu ve İslam ülkelerine yönelik sanal bahanelerle tırmandırılan düşmanlık gelinen süreçte hem bölge hem dünya barışını tehdit etmektedir. Hakim güç tekelci sermayenin emperyalist stratejileri nedeniyle yoksulluk, her türlü adaletsizlik, aşırı bireysellik, silahlanma yarışı ve genelde güçlünün haklı çıktığı bir kaos ve sömürü trendi bugün tüm yoksul ve mazlum ülke halklarının (milli güvenlikleri basta olmak üzere) her yönden aleyhine islemektedir. Küresel güçler hedefledikleri ulusal devletlerde her türlü şer güçlerin barınağı olabilecek bataklıkların oluş- masına zemin hazırlamaktadır. Rüzgâr eken fırtına biçer misali. Günümüzde yeryüzünün birçok bölgesinde (Suriye, Afrika, Afganistan, Bosna, Filistin, Irak, Suriye, Doğu Türkistan, Kırım vb.) BM in engelleyemediği temel insan hakları ihlaline dair adaletsizlikler ve şiddetin yaşanmadığı bir gün geçmemektedir. Bu haksız ve adaletsiz uygulamalar yüzünden mağdur duruma düşen kitlelerin hızla yaygınlaşması bir yandan insanların akıl sağlığını ve dengesini bozarken diğer yandan doğal olarak radikalizmi ve bölücülügü tetiklemektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this paper is to determine how mult-natonal corporatons manipulate the masses and use them for their imperialist purposes within the conditons of globalizaton today. within this perspectve, the methods of leading to multdimensional destroy against the natonal benefts of natons states are being carried on by means of cultural imperialism using the current technology in a very actve way. the current study that was carried out on the concepts based on globalizaton, alienaton, islamophobia, radicalism, natonal security and natonal educaton was conducted through up-to-date natonal and internatonal sources and with regard to various literature. the real purpose of the globalizaton based on the capital changing all the traditonal insttutons is to turn the world into a market without a burden in this sense, global powers feel like to use any kind of illegal weapons without considering the principles of basic human right and social justce etc. which are all of vital importance for the global peace for the sake of the purpose of monopolizing the world. separatsm is the leading a high power of destructon. to menton the others in short, these are terrorism, biological weapon, radicalism, economic and politcal crises, the control of rare natural resources, psychological war, and cultural imperialism etc. radicalism is fed as an example of acton and reacton in the conditons of material based globalizaton having a profound impact today with the current negatvites. in partcular, the enmity that is triggered through virtual excuses towards the middle east and islamic countries has become a threat for both the region and world peace in the current tme following . because of the imperialist strategies of the dominant power, monopolist capital, poverty, any kind of injustce, extreme individualism, the race of armament and a trend of chaos and exploitaton where mostly the powerful is right work against the people of all poor and oppressed natons in partcular against their natonal securites.

Keywords