ULUSLARARASI GÖÇ, İLTİCA VE ZENOFOBİ

Author:

Year-Number: 2017-21
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 14:47:31.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 220-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eski bir olgu olarak görülmektedir. Son dönemlerde özellikle ulus aşırı göçlerin ve ilticanın arttığı malumdur. Kimi toplumlarda ise göçmen veya mültecilere karşı zenofobik tutumlara rastlandığı bilinmektedir. Çalışmada zenofobinin nedir’liği, nasıl ve hangi şekillerde kendini gösterdiği, hangi etkenlerin bunu tetklediği üzerinde durulacak, çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır. Amaç zenofobik tutumları, bunların öncüllerini ve ardıllarını inceleyerek bu durumların azalmasını veya yok olmasını sağlayacak gelişmelere katkı sağlamaktır. Bir sorun varsa önce bu sorunun tanımlanması ve nedenlerinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu noktada öncelikle zenofobiyi tetikleyen bilişsel ve çevresel faktörlerin belirlenmesinin, ardından ortadan kalkması için çalışmalar yapılmasının zaten zor koşullarda göç etmek durumunda kalmış olan insanların özellikle de mültecilerin varış ülkelerinde temel insani ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Migraton is seen as a phenomenon as old as human history. İn recent tmes, it is obvious that especially internatonal migraton and refugee has increased. İt is known that encountered xenophobic attudes against immigrants and refugees in some communites. İn this study, it will be focus on that what’s xenophobia, how and which ways shown itself, which factors triggered it, suggestons for soluton will be tried to be offered. Aim at that contribute to devolopments that will ensure reducton or destructon of this conditons by examining their precessors and their succesors. If there is a problem, before it is crucial that identfed this problem and made be clear its reasons. At this point, it is thought that primarily, determinaton of cognitve and enviromental factor triggering xenophobia, than conducted studies eleminated for its that will make it easier to have access essentonals human needs in the countries of destnaton for people who have already had to migrate on difcult conditons especially refugees.

Keywords