RUSYA ÖRNEĞİNDE KÜLTÜRLERARASI ÖNYARGILARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Author:

Number of pages: 114-125
Year-Number: 2017-21

Abstract

Başka bir kişi veya gruba yönelik önceden oluşturulmuş, bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş ve çoğunlukla din, cinsiyet, milliyet gibi sosyal gruplara yönelik olarak geliştirilen olumsuz yargı ve tutum olarak karşımıza çıkan önyargı, sosyal yaşamın en çıkmaz problemlerinden biridir. Çok kültürlü toplumlarda, farklılıkların öne çıktığı ortamlarda önyargının ortaya çıkardığı birçok zararı görmek mümkündür. Basit sayılabilecek bir nefret duygusuyla başlayan ve dışlayıcılığa kadar uzanan önyargıyı aşmanın yolları mutlaka bulunmalıdır. Dünyanın en kalabalık dokuzuncu ülkesi olan Rusya Federasyonu da etnik, kültür, cinsiyet ve din gibi sebeplerden dolayı vatandaşları arasında oluşabilecek gerilimi önlemek amacıyla çalış- makta, bu amaçla çeşitli projeler geliştirmektedir. Elinizdeki çalışma önyargının giderilmesi amacıyla Rusya’da geliştirilen ve bir arada huzur içinde yaşama, hoşgörülü olma, Rus vatandaşı olabilme gibi saygı ve sevgi temelli duygularla hareket etmeyi vatandaşlarına kazandırmayı hedefleyen REDCo projesi ile Rusya Dinlerarası Konseyinin girişimlerine dikkat çekmeyi, bu iki kurumun çalışmalarının Rusya’daki yansımalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır

Keywords

Abstract

The negatve judgments and views that we have preliminarily formed for another person or for a group, as well as for social groups such as religions, gender and natonality are prejudices and they remain unresolved problems of social life. In multcultural societes, prejudices reveal many rubbed and stand out in an environment where one can see the difference. Under such circumstances, prejudice can be viewed as simple hatred and as an excepton, and ways of overcoming must be found. The ninth largest country in the world, the Russian Federaton, is working to prevent the tension between its citzens due to reasons such as ethnicity, culture, sex and religion and develops various projects for this purpose. This artcle focuses on projects that have been developed in Russia and aimed at eliminatng prejudices. Links with this draw atenton to the initatves of the REDCo project and the Interreligious Council of Russia, which seek to provide citzens with the opportunity to be citzens of Russia, live together, be tolerant and act with respect and with love. In additon, it is intended to demonstrate the fndings of these two insttutons in Russia.

Keywords