DİN OLGUSUNUN AİLE YILMAZLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-21
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 14:49:22.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 72-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı dinin aile yılmazlığı üzerindeki etkisini araştırmak olarak belirlenmiştir. Araştırma İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup sonuçları, her coğrafi bölgenin dinsel ve inançsal yapısı ve dini değerlerinin yılmazlığa olan katkısı farklı olacağı için, bu şehir ile sınırlı tutulmuştur. Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Ölçek olarak ise Aile Yılmazlığı Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Yılmazlık kavramı bu çalışmada aile üzerinde incelendiği için örneklem grubu evli çiftlerden oluşturulmuştur. Bu çerçevede katılımcıların belirlenmesinde amaca yönelik örneklem metodu kullanılmıştır. Örneklem hesaplamasında “sampling calculator” kullanılarak toplam 166 kişiyle anket yapılmıştır. Anketlerin bir kısmının tam olarak doldurulmamış olmasından ötürü toplam 160 katılımcının cevapları analize dâhil edilmiştir. Analiz yöntemi olarak ise korelasyon analizi kullanılmıştır. Çıkan sonuçlara göre din olgusunun aile yılmazlığı değerlendirme ölçeğinde yer alan tüm alt faktörler üzerindeki etkisinin pozitif olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, dini inanış ve değerlerin aile yılmazlığını artıran bir faktördür önermesine ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The ultmate objectve of this study is to identfy the effect of religion on family resilience. This study was conducted in Istanbul and because of each and every city has a different understanding and meanings atached to religion, results of this study should be evaluated only for this city. In this study questonnaire method was used and Family Resilience Measurement Tool was used in the questonnaire. Because of using resilience in the context of families, partcipants for this study was chosen among the married people and thus purposive sampling method was used in this study. In calculatng the sampling, “sampling calculator” was used and questonnaires were conducted with 166 people. However, some questonnaires were not flled adequately and therefore, were excluded from the analysis. As a result total of 160 questonnaires was included into the analysis. Correlaton analysis was used in the data analysis. Findings showed that religion has an effect on all sub-factors of the family resilience and thus this study has reached to conclusion of religious faith and values have a positve effect on the family resilience.

Keywords