THE EFFECT OF THE GAME ACTİVİTİES AND USE OF TECHNOLOGİCAL DEVİCE İN PRESCHOOL PERİOD ON GAİNİNG OF NEW WORDS AND CONCEPTS

Author:

Year-Number: 2017-21
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 14:50:06.0
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 8-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocuklara oyun etkinlikleri ve teknolojik araçlar kullanımıyla yeni kelimeler, kazandırılmasını incelemek amacıyla deneysel desen kullanılan, örneklemini, Sakarya’da aynı anaokuluna devam eden seçkisiz örnekleme ile eşit sayıda (n=15+15) belirlenen 30 çocuğun oluş- turduğu araştırmada, veri toplama aracı özel olarak oyunlarla zenginleştirilmiş teknolojik araçların kullanımını içeren program uygulanmış, ulaşılan veriler, SPSS paket programıyla ortaya çıkan analiz bulguları ışığında iki grup puanları arasındaki anlamlı farklılığın ve bu konudaki diğer araştırmaların sonuçları yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the experimental design is used to analyze the teaching process of new words by the game actvites and technological devices for the children in 5-6 age group. The program that involves using of technological tools enriched by the games is used as the data collecton tool. Data obtained is evaluated by SPSS packaged sofware, and the signifcant difference between the groups and the results of other studies are interpreted.

Keywords