MEVLANA’DA VAROLUŞÇU VE İNSANCIL YAKLAŞIM MOTİFLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-20
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 10:49:07.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 238-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslami gelenekte “insan” konusu, Kur’an ve sünnet temel alan, ayrıca felsefe gibi ilimlerden de faydalanılan bir bakışla; ruh, akıl, nefis, cisim, kalp vb. unsurlarla ele alınmıştır. İslami düşüncenin en büyük simalarından olan Mevlânâ da; insanı, aynı şekilde ele almaktadır. Mevlânâ’nın insan hakkındaki görüşleri günümüz disiplinlerinin göz ardı ettikleri birçok temel noktadan hareket etmektedir. O’nun tespitleri, modern disiplinlerin tespitleriyle zaman zaman paralellikler arz etse de yer yer modern disiplinleri aşacak ve onlara ışık tutacak niteliktedir. Bu konuda Mevlânâ, insanın ilkesi olarak bir üstün insan modeli olan Hz. Âdem’den hareket etmekte ve modern disiplinlere hâkim olan insanın ilkelliği noktasındaki olumsuz yaklaşımı reddetmektedir. Bu manada, insana büyük bir değer vererek onu, kâinatın yaratılış gayesi, yaratılmışların en üstünü ve Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi olarak gören Mevlânâ, insandaki kötülüğü aslî değil, arızî kabul etmektedir.

Keywords

Abstract

In the Islamic custom, the subject of “human” is handled both Quran based perspectve and also philosophic components like spirit, intellect, self (privilege of self), material (body) and so on. Mawlana who is the one of the biggest faces of Islamic thoughts handled the human in the same way. The ideas that Mawlana points out about human being take a startng point from ideas that present disciplines do not take into consideraton. Despite his identfcatons are from tme to tme in parallel with identfcatons of modern disciplines, they are in the style that they exceed and throw a light on modern disciplines. His startng point as a principle of human being is Hz. Adem who is the superior human model. For this reason he acknowledges as contngent but not original the badness that human being has in. So that he rejects right from the very beginning the negatve approach of modern discipline that claims primitveness of human being. In this respect Mawlana who sees the human being as creaton purpose of the universe, the most superior of the all creatures and the messenger of God on the earth and gives him a great deal of value, acknowledges the badness as casual but not real.

Keywords


 • Arslanoğlu, İ. “Mevlana’nın Aşk ve İnsan Felsefesi”, http://w3.gazi.edu.tr/~iarslan/mevlanaas- kinsan.pdf Erişim tarihi: 12.10.2016.

 • Baykan, E. (2007), “Mevlana ve İnsanın Özgürlüğü Sorunu”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara.

 • Celâleddin Rumi (1963), Mevlana Celaleddin Mektuplar, Çev. ve Haz.: A. Gölpınarlı, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

 • Celâleddin Rumi (1965), Macâlis-i Saba (Yedi Meclis), Çeviren ve Hazırlayan: Abdulbaki Gölpı- narlı, Konya.

 • Celâleddin Rumi (1990), Fîhi Mâ Fîh, Çeviren: Melihe Ülker Anbarcıoğlu, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • Çavuşoğlu, A. (2007(, “Mevlâna’nın Varoluş, Tanrı ve Sureti Konusundaki Görüşleri”, Mevlana Araştırmaları Dergisi.

 • Çelik, Z. (2006), Mevlânâ’da Akıl-Aşk İlişkisi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü.

 • Ergün, M. (2016). Mevlana’nın Eğitim Görüşleri, Ankara: Pegem Yay.

 • Gölpınarlı, A. (1963), Mektuplar, İstanbul.

 • Gölpınarlı, A. (1992), Divan-ı Kebir, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

 • Jaferi, A. (1997). Tefsir, Tahran: Mesnevi Yay.

 • Kemendi, Y. Aralık 2012, (Muhammed Celaleddin-i Rumi ve Nefis)

 • Khirizad, B. (2011) Mevlana’da Varoluşçu ve İnsancıl Yaklaşım Motifleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Mehmet, A. S. (1994) “İkbal’in Eserlerinde Mevlânâ”, Mevlânâ ile İlgili Yazılardan Seçmeler, der. Vedat Genç, İstanbul.

 • Özdoğan, Ö. (2005), “İnsan Allah İlişkisi”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 21.

 • Tan, Y. ( 2012), Mevlânâ Düşüncesinde Tanrı-İnsan İlişkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ispar- ta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Uludağ, S. (2008), “Hz. Mevlânâ'da Akıl, Nakil, Vahiy İlişkisi”, http://akademik.semazen.net/ author_article_detail.php?id=892 Erişim Tarihi: 10.02.2016.

 • Yakıt, İ. (1996), “Mevlana’da Akıl ve Aklın Kritiği”, 8. Milli Mevlana Kongresi, Konya.

 • Uludağ, S. (2008), “Hz. Mevlânâ'da Akıl, Nakil, Vahiy İlişkisi”, http://akademik.semazen.net/author_article_detail.php?id=892 Erişim Tarihi: 10.02.2016.

 • Yakıt, İ. (1996), “Mevlana‟da Akıl ve Aklın Kritiği”, 8. Milli Mevlana Kongresi, Konya. 7831ات اسالمی جلد دوم عالمه محمد تقی جعفری تفسیر ونقد مثنوی: انتشار

                                                                                                    
 • Article Statistics