ARAP DİLİNİN KUR’ÂN VE DİN BİLİMLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2016-20
Number of pages: 156-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, din/İlâhiyat bilimlerinin tahsilinde temel faktörlerden biri olan Arapça’nın İlâhiyat Fakülteleri hazırlık sınıflarında eğitm-öğretim metod ve ders müfredatının aksayan yönlerini tespit edip çözüm önerileri sunmayı amaç- lamaktadır. Bu anlamda araştırmamızın konusunu yansıtacak şekilde öğrencilere, hem İmam-Hatip Liseleri, hem de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesin-deki mevcut sorunları irdeleyen muhtelif sorular yöneltilmiş ve objektif cevaplar alınmıştır. Söz konusu sorular, araştırmanın içeriğinde görüldüğü gibi, İmam-Hatip liselerinde ve İlâhiyat Fakültesinde Arapça’nın din eğitim ve öğretimindeki yeri ve önemi ile alakalı olup, araştırmamızın ana eksenini oluşturmaktadır. Bu çalışma, A.Ü. İlâhiyat Fakültesinde, İlâhiyat ve Din bilimleri, İmam-Hatip liselerinde de Meslek derslerinin eğitim-öğretiminde temel yapı taşı olan Arapça’nın ehemmiyetini ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

This survey aims to identfy the shortcomings of teaching methods and curriculum of Arabiclanguage, which is one of the majör factors in the educaton of religious/theologicalsciences, in the preparatoryclasses of Divinity Facultes and to offer solutons to them. In this sense, various questoes, in the manner that they will reflect the topic of oursurvey, have been asked to the students, which research the problems both in Imam-Hatp highschools and the Facultes of Divinity, and the objectve answers have been received. These questons, as has been seen in the contents of the survey, are related to the place and importance of Arabic in the religious educaton in the İmam-Hatp highschools and the Facultes of Divinity and they consttute the main axis of our survey. This studey is important in the sense that it shows the signifcance of Arabic which is the basis for the teaching and educaton of Theological and Religious Sciences in the Facultes of Divinity and for the teaching of vocatonal courses in İmam-Hatp highschools

Keywords