TÜRK DİNDARLIĞININ TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNE ETKİSİ: TARİHSEL SÜREÇTE TÜRK KADIN MUHAFAZAKARLIĞI

Author:

Year-Number: 2016-20
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 10:50:13.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 136-155
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihsel konjonktürden bakıldığında, din olgusu halen toplumların üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Din, toplumsal değişime yön verirken bir taraftan da toplumu etkileyerek toplumsal bağlamda olumlu veya olumsuz rol oynamaktadır. 1950’lerden beri süregelen din algısındaki farklılaşmalar, belirtilerini kadınlar üzerinde de göstermeye başlamıştır. Özellikle giyim tarzları ve yaşam şekillerinden başlayarak kadın erkek ilişkilerine kadar etkisini göstermektedir. Çalışmanın konusu, din ile toplumsal değişim arasındaki ilişkidir. Bu çalışmada Türk dindarlığının toplumsal değişim sürecine etkisi ve tarihsel süreçte Türk kadın dindarlığı ve muhafazakarlık algısı ele alınmıştır. Din ile toplumsal deği- şim arasındaki ilişkiler, sembolik etkileşimci yaklaşımlardan da yararlanılarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı cinsiyet dindarlığının bir yönü olan kadın dindarlığının, sosyal değişimle olan ilişkisini anlamak ve açıklamaktır.

Keywords

Abstract

When examined through historical conjuncture the religion phenomenon stll contnues to influence the societes. Religion effects society and plays a positve or negatve role in the social context when it leads social change. Differentaton on the percepton of religion since 1950s have also begun to show indicatons on women. It especially takes effect from the style of clothing and the way of life to female to male relatons. The subject of the study is relaton between religion and social change. In this study consider the effect of Turkish religiousness on social change process and Turkish women religiousness and percepton of conservatve in historical process. Relatons between religion and social change have reviewed under the symbolic interactonism. The aim of this study is to understand and explain relaton between social change and women religiousness which is a part of gender religiousness.

Keywords