GÜNDELİK HAYATIN TANZİMİNDE MEDYA VE MANİPÜLE EDİLMİŞ GERÇEKLİK ALGISI

Author :  

Year-Number: 2016-20
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 10:51:35.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 8-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal yapıların dönüşümleri ve yeniden biçimlenmeleri öncelikle insanların gündelik hayat kalıpları tarafından yönlendirilir. Bu nedenle her dönemde egemen güçlerin, öncelikle insanların gündelik hayat kalıplarını değiştirmek için dıştan yönlendirme çabalarının olduğuna dair örnekler görülmektedir. Modern dönemde ise iletişim imkânlarının çeşitlenmesi ve gelişmesiyle medya bu yönlendirmede başat unsur haline gelmiştir. Modern insan bilgiye ulaşma noktasında çok geniş imkâna sahip olmasına rağ- men gerçeğe ulaşmada maluldür. Çünkü her dönemde gündelik hayat kendi amaçları çerçevesinde şekillendirmek isteyen egemen güçler günümüzde medyanın gücünü de kullanarak gerçeklik algısını her defasında yeniden inşa etmektedirler. İnşa edilen bu tür gerçeklik algılarıyla gündelik hayat pratikleri istenilen şekle sokulmaya çalışılmaktadır. Medyanın toplumları yönlendirecek kadar büyük bir etkiye sahip olması genel olarak “medya” denilen alanın başlı başına bir güç olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde medyanın, insanların hayatının içine nüfuz etmesi ve onlara farkında olmaksızın etkide bulunması konusu günü- müzde tartışılan en önemli konulardan biridir. Medyanın gündelik hayat pratiklerinin şekillenmesindeki rolü ve bu rolle bağ- lantılı olarak, gündelik hayat tanzim etmek isteyen egemen güçlerin, gündelik hayat kalıplarını, medyanın etkin gücünü de kullanarak nasıl tanzim etmeye çalıştıklarını ortaya koymak bu çalışmanın ana hedefidir.

Keywords

Abstract

Transformatons and remodeling of social structures are primarily manipulated by daily life paterns of people. This is why cases indicatng that, in every era, dominant powers exert efforts primarily to manipulate the daily life paterns of people from the outside are observed. In modern tmes, with the diversifcaton and development of communicaton means, media has become a dominant factor in such manipulaton. Although modern people possess vast means to reach informaton, they are less able to reach the reality. The reason behind that lies in the way how dominant powers, having desires to shape daily life pursuant to their own objectves, rebuild the percepton of reality every tme by taking advantage of today’s media power. Daily life practces are endeavored to be shaped as desired through such newly-built perceptons of reality. Media’s possession of such a great influence to manipulate societes has led, in general, to the evaluaton of the feld of “media” as a power all by itself. One of today’s most signifcant maters that is under discussion is media’s penetraton into people’s lives and influencing them without being notced, thanks to the technological advancements. The main objectve of this study is to present the role of media in modeling the daily life practces and, in connecton with such role, how the dominant powers intending to regulate daily life try to achieve their goals of regulatng daily life paterns by utlizing the effectve power of media.

Keywords


 • Avar, Banu (2015) Hangi Dünya Düzeni. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Batmaz, Veysel (2003) Karartma. İstanbul: Karakutu Yayınları.

 • Baudrillard, Jean (1991) Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu (çev. Oğuz Ada- nır). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Bennett, Andy (2013) Kültür ve Gündelik Hayat. Ankara: Phoenix Yayınları.

 • Chomsky, Noam (2013) Medya Denetimi (çev. Elif Baki). İstanbul: Everest Yayınları.

 • Cebeci, Sedat (1996) Televizyonun Sosyolojik Boyutu. İstanbul: Şule Yayınları.

 • Demirezen, İsmail (2015) Tüketim Toplumu ve Din, İstanbul: Dem Yayınları.

 • Fiske, John (2012) Popüler Kültürü Anlamak (çev. Süleyman İrvan), İstanbul: Parşömen Yayın- cılık.

 • İçin Akçalı, Selda (2006) “Günlük Yaşamda Reklam ve Büyülenmiş Tüketiciler”, Gündelik Hayat ve Medya (ed. Selda İçin Akçalı), Ankara: Ebabil Yayınları.

 • Kaplan, Andreas & HAENLEİN, Michael (2010) "Users of Theworld, Unite! The Challengesand Opportunities of Social Media". Business Horizons.

 • Kellner, Douglas (1991) “Reklam ve Tüketim Kültürü”, Enformasyon Devrimi Efsanesi Modern- leşme Kuram ve Uygulamaların Eleştirisi (Çev. Yusuf Kaplan). Kayseri: Rey Yayınları.

 • Köker, Eser (1998) Politikanın İletişimi İletişimin Politikası. Konya: Vadi Yayınları.

 • Laughey, Dan (2010) Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar (Çev. Ali Toprak). İstanbul: Kal- kedon Yayınları.

 • Lefebvre, Henri (2010) Gündelik Hayatın Eleştirisi I, (Çev. Işıl Ergüden). İstanbul: Sel Yayınları.

 • Lefebvre, Henri (1998) Modern Dünyada Gündelik Hayat (Çev. Işın Gürbüz) İstanbul: Metis Yayınları.

 • Marshall, Gordon (1999) Sosyoloji Sözlüğü (çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü). Ankara: Bi- lim ve Sanat Yayınları.

 • Poole, Ross(1993) Ahlak ve Modernlik (çev. Mehmet Küçük). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Postman, Neil (2010), Televizyon Öldüren Eğlence (Çev. Osman Akınhay). İstanbul: Ayrıntı Ya- yınları.

 • Stevenson, Nick (1995) Understanding Media Cultures, London: Sage

 • Yağlı, Soner (2006) “Gündelik Hayatımızda Akıl Tutulması: Medya Uygulamalarında Tüketim İdeolojisinin İzlerini sürmek”, Gündelik Hayat ve Medya (Ed.Selda İçin Akçalı). Ankara: Babil Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics