ZİYARET FENOMENİ BAĞLAMINDA TÜRK POPÜLER DİNDARLIĞI

Author:

Year-Number: 2015-18
Number of pages: 264-279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geniş anlamıyla ziyaret, otoritesi kabul edilen bir kişiye ya da mekâna saygı sunmak amacıyla yapılan gönüllü bir etkinliktir. Bu yüzden, ziyaret fenomeni geleneksel Türk dini ve sosyokültürel yaşayışın vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Ziyaret fenomeninin temelinde yatan asıl gaye kutsala ulaşmak ve onu yaşamaktır. Ayrıca ziyaret fenomeni içinde yaşadığı toplumun dini, sosyal ve kültürel yapısıyla bir bütünlük oluşturduğundan önem arz etmektedir. Bu inanç ve pratiklerin geri planında insan psikolojisinin, çevre faktörünün, sosyal ve ekonomik imkânların etkileri yanında, İslam öncesi Türk inanç ve kültürü- nün izlerini görmek mümkündür. Önceki inanç kültürümüzün Tanrı inancı ve bu merkez etrafında var olan; bazı güçlü ruhlardan yardım isteme İslami renge bü- rünerek “evliya kültü”ne dönüşmüştür. Bu durum Türk Müslümanlığının farklı bir yönü olarak halkın ziyaret fenomeninin İslami motiflerle karışık bir kült ile halk dindarlığının ve halk inançlarının yansımaları olarak görülmelidir. Bu çalış- mada fenomenolojik bir yöntem esas alınmış ve toplumumuzun dini hayatının önemli bir bölümünü oluşturan ziyaret olgusu, din sosyolojisinin bilimsel yöntemleri ile incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In the broadest sense, then, ziyaret (visitng) is avoluntary movement for the purpose of paying respect, implicitly to a person or a shrine whose authority is thereby acknowledged. Therefore, visitng phenomenon is necessary elements of traditonal Turkish religious and a sociocultural life. The essental aim of the visitng phenomenon is to reach sacred and to experience it. The visitng phenomenon is also crucial as it unites with the religion, social and cultural organisms of the society it belongs to. Except this belief and its behaviours and also near the people’s pscychology, enviroment factor, social and economical possibilites effects, it is possible to see theTurkish belief and Turkish Culture before the terms of Islam. Our previous belief culture was God Belief and the some strong souls. The understanding of wanted a help from these strong soul, transformed toMoslom Saint Culture and Islam colour. This situaton seems as a reflecton of people’s religious and their believes with a mixed culture of Islam motf which people’s visitng phenomen of a different shape of TurkishMuslom. In this researche is done by phenomenogical method and the visit subject consttutes an important part of in our people’s religious life has been studied with scientfc methodof sociology of religion.

Keywords