“SİBER HIRSIZLIK” ÖRNEKLEMİNDE İSLAM HUKUKUNDA SİBER SUÇLAR VE CEZASI

Author:

Number of pages: 140-165
Year-Number: 2015-18

Abstract

Günümüzde internetin ve bilişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişip yaygınlaşması, bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçların da artmasını ve suç işlemenin kolaylaşmasını sağlamıştır. Teknolojideki bu hızlı gelişim ve değişimlerden ceza hukuku da nasibini almış ve siber suç gibi internet ortamında işlenen suçların hükmü İslâm hukukçuları tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Bu makalede, her ne kadar klasik İslâm hukuku doktrininde bugünkü tabirle doğrudan “siber suç” veya bunu dolaylı olarak ifade eden bir başka kavram bulunmasa da, günümüzde ilmî, teknik ve teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan bu problemi, modern hukukçuların yaklaşımlarını da değerlendirerek dinin temel ilke ve amaçları doğrultusunda çözümlemeye çalışacağız. Çalışmada öncelikle siber suçun tanımı, tarihsel gelişimi ele alınmış, siber suç türleri ve özellikleri incelenmiş, bilahare de “siber hırsızlık” örnekleminde siber suçlara yönelik verilen cezalandırma sistemi irdelenmiş, İslam hukuku açısından günümüz mevzuatıyla bir karşılaştırma yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The rapidly developing and spreading informaton technologies and the Internet today have led to an increase in crimes commited against informaton systems and made it easier to commit such crimes. Criminal law has had its share of the rapid improvement and changes in technology and rulings on crimes commited on the Internet such as cybercrime have been debated by Islamic jurists. Although there is no concept in classical Islamic law doctrine which directly or indirectly refers to “cybercrime” in modern terms, this paper will atempt to analyze this problem, which has emerged following scientfc, technical, and technological developments, in line with the fundamental principles and purposes of religion by also evaluatng approaches from modern scholars of law. The paper initally covers the defniton and historical development of cybercrimes; it analyzes types and characteristcs of cybercrime. Subsequently, in the “cyber thef” sample, it examines the system of penaltes imposed for cybercrimes and draws a comparison with modern regulaton in terms of Islamic law.

Keywords