MEDYADAKİ ŞİDDET KÜLTÜRÜNÜN ÇOCUKLARA ETKİSİ VE MAĞDURİYETLER

Author:

Year-Number: 2015-18
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-06 17:11:32.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 42-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler ile birlikte medyanın etkisinin gittikçe arttığı ve en etkin sosyalleşme aracına dönüştüğü görülmektedir. Diğer yandan küreselleşme şartlarının tetiklediği rekabet ortamı tüm sektörlerde olduğu gibi medya dünyasında da reyting ve ticari öncelikli yayın politikaları izlenmesine yol açmıştır. Nitekim bu bağlamda en çok izlenen ve etki alanı yüksek olan medya araçlarından tv de yer alan, filmler, diziler, çizgi filmleri ve haber programları incelendiğinde çoğunun şiddet içerikli ve tüketimi teşvik eder nitelikte olduğu gözlenmektedir. Çoğunluğu uluslararası bağlantılı kar amaçlı özel medya kuruluşları gayeleri için öncelikle tüketimi teşvik etmek adına bu konuda engel teşkil edecek her türlü milli moral değerlerini de asimile etmektedirler. Bu yöndeki beyinleri ustaca manipüle eden yayınların başını ise Hollywood yapımı çizgi, sinema filmleri ve tv dizileri çekmektedir. Ne yazık ki bu gibi kapitalist zihniyetli stratejiler uygulanırken ise yetişkinlerle birlikte en fazla korunmasız durumda olan çocuklar istismar edilmektedir. Nitekim bu yöntemlerle medya daha çok; çocukları ve kadınları reklam malzemesi olarak kullanmanın yanında daha fazla izlenmek adına yapımlarında şiddet cinsellik, para ve gücü kutsayan unsurlara ağırlık vermektedir. Gelinen süreçte 21.yy. sosyal sorumluluk, ahlak ve etik değerlerden çok içgüdülerin daha önem kazandığı bir yy görünümüne dönüşmektedir. Belirtilen nedenlerle gerek uluslararası gerek kurumsal ve bireysel şiddetin yaygınlaştığı bir çevrede yaşayan savunmasız konumdaki çocuk ve gençlerimizi medyadaki şiddet bombardımanından korumak sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri bakımından yaşamsal önem arz etmektedir. Bu çerçevede hazırlanan makalede başta RTÜK kaynakları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası araştırma örneklerinin ışığında artan risk konumundaki medyadaki şiddet kültürünün, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konusu analiz edilerek. Ulusal ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde çağdaş çözüm yolları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The violence culture effect in media, child and unjustreatment. It is seen that the effect of media is going up and it has become the most efcient socializaton way with globalisaton, rapid improvement in informaton and communicaton technology. On the other hand, the competton environment triggered by the globalisaton conditons leads to follow broadcastng policy where ratng and commercial are priority issues. As a mater of fact, whenflms, tv series, cartoons and news casts on tv, which are watched themostand which have a high impact are analyzed it is observed that most of them contain violence and promote the consumpton. Private media organizatons, mostly internatonal based and proft-oriented, assimilate all kinds of natonal moral values in order to promote consumpton for their own purposes. Hollywood cinema flms, cartoons and tv series lead to these kinds of broadcasts which manipulate brains professionally. Unfortunately, while applying such capitalist strategies, together with adults mostly defenceless children are being abused. Thus, the media is using mainly children and women as an advertsing material with these methods and focusing on factors that bless violence, sexuality, money and power in order to be watched more. At the current situaton, 21st century has turned into a century where instncton has become more important than ethical values. Defenceless children and young people who live in an environment where internatonal, insttutonal and personal violence became wide spread should be protected from the violence in media, so that they can grow up as healty individuals. In this context, partcularly in the prepared artcle RTÜK sources including many natonal and internatonal research and examples analyzed in the light of contemporary issues have tried to put forward solutons.

Keywords