EMILE DURKHEIM SOSYOLOJİSİNDE DİN FENOMENİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-06 14:46:20.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 426-441
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyolojiyi toplumsal olguları “şey”ler halinde inceleyen müstakil bir sosyal bilim olarak tanımlayan Emile Durkheim’ın din hakkında çalışma yapmasının iki temel sebebi bulunmaktadır. Birincisi toplumsal düzeni sağlamada hukukun etkisini aşan bir olgu olarak “ahlak” üzerindeki vurgusudur. Durkheim, dine ahlakın bir parçası olması dolayısıyla ilgi göstermiştir. İkincisi ise geleneksel toplumlardaki etkinliğini seküler çağda kaybetmeye başlayan dinin oluşturacağı boşluğun ne ile doldurulacağı düşüncesidir. Durkheim’e göre din ve dini olgular, toplumsal hayatın dini alan ve dünyevi alan olmak üzere ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Din, semboller bütünü olarak toplumun kendisini keşfetmesine araçsal dayanak olan bir sistemdir. Bu bağlamda din, bireysel tecrübelerin çok ötesinde konumlanan gerçekliğin toplumsal deneyimi olarak değerlendirilmektedir. Durkheim bu toplumsallığı dini etnolojik bir kavram olarak “totem” ile açıklayarak sağlamıştır.

Keywords

Abstract

Emile Durkheim who described the sociology as a distnct social science that searching the facts as of “maters”, realized the exercise about religion for two reasons. First his emphasize on morality as a fact that efcient for social order beter than law. Durkheim take an interest in religion due to be part of morality. Second, an idea about what fll the blanks that afer religion’s effects lose in modern socites. According to Durkheim religion and religious facts emerge together the social life go into divison as a religious feld and profane feld. Religion is a system which toolic base to discover themselves the society as all of symbols. In context religion is considered as a social experiment excistng beyond of individual experiments. Durkheim obtained the communality explaining the religion with “totem” as a etnological concept

Keywords


 • 1 Durkheim Emile, Sosyolojik Metodun Kuralları, (Çev.: Enver Aytekin), Sosyal Yayınlar, İkin- ci Basım, İstanbul, 1994, s., 49.

 • 2 Jenks Chris (Ed.), Temel Sosyolojik Dikotomiler, (Çev. Ed.: İhsan Çapçıoğlu), Birleşik Yayıne- vi, Birinci Baskı, Ankara, 2012, s., 269.

 • 4 Schmaus Warren, Rthinking Durkheim and His Tradition, Cambridge University Press, New York 2004, p., 123.

 • 5 Turner Bryan S., Klasik Sosyoloji, (Çev. İdil Çetin), İletişim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2014, s., 153.

 • 6 Coser A. Lewis, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, (Çev.: Himmet Hülür ve diğ.), De Ki Yayın- ları, İkinci Baskı, Ankara, 2011, s.134.

 • 7 Nisbet Robert, Sosyolojik Düşünce Geleneği, (Çev.: Yusuf Kaplan), Paradigma Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul, 2013, s.,337.

 • 8 Monivas Jesus Romeros, “Science and Religion in The Sosiology of Emile Durkheim”, Eu- ropen Journal Of Science and Theology, March, 2007, Vol. 3, No.1, p. 26.

 • 9 Emile Durkheim’ın din hakkındaki görüşlerinin Fransız tarihçi Fustel De Coulanges’in (1830-1889) “La Cite Antique” (Antik Site: Yunan’dan Roma’ya Kadar Tapınma Hukuk Ve Kurumlar) eseriyle temellendirildiği ile ilgili tartışma için bkz. Robert Alun Jones, “Durkheim and La Cite Antique: An Essay On The Origins of Durkheim’s Sociology of Religion” inside Stephen P. Turner (Ed.), Emile Durkheim: Sociologist and Moralist, Routledge, London, 2005, p., 23.

 • 10 Gözaydın İştar ve Nazlı Ökten Gülsoy, “Durkheim Sosyolojisinde Dinin Tarihsel ve Güncel Olanakları”, Sosyoloji Dergisi, Sayı: 21, Dizi: 3, 2010, s., 7.

 • 11 Durkheim Emile, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, (Çev.: Fuat Aydın), Eskiyeni Yayınları, İkinci Baskı, Ankara, 2011, s., 14-18.

 • 12 Nurettin Şazi Kösemihal, Durkheim Sosyolojisi, Remzi Kitabevi Yayınları, Birinci Basım, İs- tanbul, 1971, s., 100.

 • 13 Durkheim Emile, The Elemantary Forms Of Religious Life, (Transleted. Karen E. Fields), The Free Press, New York, 1995, s., 44

 • 14 Coser A. Lewis, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, (Çev.: Himmet Hülür ve diğ.), De Ki Yayın- ları, İkinci Baskı, Ankara, 2011, s.135.

 • 15 Ritzer George, Sociological Theory, Mc Graw Hill Companies, Eighth Edition, New York, 2010, p., 99.

 • 16 Coenen-Huther, Jacques, Durkheim’i Anlamak, (Çev.: Sera Akyüz), İletişim Yayınları, Birin- ci Baskı, İstanbul, 2013, s., 205.

 • 17 Turner H. Jonathan, Leonard Beeghley ve Charles H. Powers, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, (Çev.: Ümit Tatlıcan), Sentez Yayıncılık, Birinci Basım, Bursa, 2010, s., 377.

 • 22 Alıcı Mustafa, “Mukayeseli Din Tarihçisi ve Antropolog James George Frazer (1854-1941)”, Harun Güngör Armağanı, (Ed. Mustafa Ünal ve diğ.), Kesit Yayınları, Kayseri, 2010, s., 121.

 • 24 Nielsen A. Donald, Three Face Of God, State University of New York Press, 1999, p., 191.

 • 25 Tanyu Hikmet, “Totem, Totemizm ve Tabu Üzerine Yeni Araştırmalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1983, Cilt: 26, s., 157.

 • 26 Gane Mike, “Durkheim: The Sacred Language”, The Radical Sociology of Durkheim and Mauss, (Ed.. Mike Gane), Routledge, New York, 1992, s., 75.

 • 31 Thompson Kenneth, Readings From Emile Durkheim, Routledge, New York, 2005, p., 88.

 • 34 Hikmet Tanyu, “Totem, Totemizm ve Tabu Üzerine Yeni Araştırmalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1983, Cilt: 26, s., 168.

 • 35 Emirbayer Mustafa, Emile Durkheim –Sociologist of Modernity, Balckwell Publishing, 2003, p., 108.

 • 40 Bellah N. Robert, “Durkheim and Rituel”, The Cambridge Companion To Durkheim, (Ed.: Jeffrey Alexander ve Philip Smith), Cambridge University Press, 2008, s., 189. Kaynaklar

 • Alıcı Mustafa, “Mukayeseli Din Tarihçisi ve Antropolog James George Frazer (1854-1941)”, Harun Güngör Armağanı, (Ed. Mustafa Ünal ve diğ.), Kesit Yayınları, Kayseri, 2010.

 • Bellah N. Robert, “Durkheim and Rituel”, The Cambridge Companion To Durkheim, (Ed.: Jeffrey Alexander ve Philip Smith), Cambridge University Press, 2008.

 • Coenen-Huther, Jacques, Durkheim’i Anlamak, (Çev. Sera Akyüz), İletişim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2013.

 • Coser A. Lewis, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, (Çev.: Himmet Hülür ve diğ.), De Ki Yayınları, İkinci Baskı, Ankara, 2011.

 • Durkheim Emile, Sosyolojik Metodun Kuralları, (Çev.: Enver Aytekin), Sosyal Yayınlar, İkinci Basım, İstanbul, 1994.

 • Durkheim Emile, The Elemantary Forms Of Religious Life, (Transleted. Karen E. Fields), The Free Press, New York, 1995.

 • Durkheim Emile, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, (Çev.: Fuat Aydın), Eskiyeni Yayınları, İkinci Baskı, Ankara, 2011.

 • Emirbayer Mustafa, Emile Durkheim –Sociologist of Modernity, Balckwell Publishing, 2003.

 • Gane Mike, “Durkheim: The Sacred Language”, The Radical Sociology of Durkheim and Mauss, (Ed.. Mike Gane), Routledge, New York, 1992.

 • Gözaydın İştar ve Nazlı Ökten Gülsoy, “Durkheim Sosyolojisinde Dinin Tarihsel ve Güncel Olanakları”, Sosyoloji Dergisi, Sayı: 21, Dizi: 3, 2010.

 • Jenks Chris (Ed.), Temel Sosyolojik Dikotomiler, (Çev. Ed.: İhsan Çapçıoğlu), Birleşik Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara, 2012.

 • Jones Robert Alun, “Durkheim and La Cite Antique: An Essay On The Origins of Durkheim’s Sociology of Religion” inside Stephen P. Turner (Ed.), Emile Durkheim: Sociologist and Moralist, Routledge, London, 2005.

 • Monivas Jesus Romeros, “Science and Religion in The Sosiology of Emile Durkheim”, Europen Journal Of Science and Theology, March, 2007, Vol. 3, No.1, p. 17-30.

 • Nielsen A. Donald, Three Face Of God, State University of New York Press, 1999.

 • Ritzer George, Sociological Theory, Mc Graw Hill Companies, Eighth Edition, New York, 2010.

 • Schmaus Warren, Rethinking Durkheim and His Tradition, Cambridge University Press, New York, 2004.

 • Tanyu Hikmet, “Totem, Totemizm ve Tabu Üzerine Yeni Araştırmalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1983, Cilt: 26.

 • Thompson Kenneth, Readings From Emile Durkheim, Routledge, New York, 2005.

 • Turner H. Jonathan, Leonard Beeghley ve Charles H. Powers, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, (Çev. Ümit Tatlıcan), Sentez Yayıncılık, Birinci Basım, Bursa, 2010.

                                                                                                    
 • Article Statistics