AHMET HAMDİ AKSEKİ’NİN TARİHÇİ KİMLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-06 14:47:33.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 322-343
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahmet Hamdi Akseki’nin tarih alanında “Hâtemu'l Enbiya Hakkında En Çirkin Bir İsnadın Reddiyesi” ve “Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhi’s-selâm ve Müslümanlık” olmak üzere iki müstakil eseri bulunmaktadır. O aynı zamanda bir çok eserinde de değişik vesilelerle tarihi konulara yer veren bir yazardır. Saltanat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşamış bir kimse olması sebebi ile, Akseki hakkında yapılmış her çalışma aynı zamanda yakın tarihimize de ışık tutması bakımından önemlidir. Bu makalemizde onun tarih ile ilgili eserleri tanıtılarak tarihçi kimliği ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

Ahmet Hamdi Akseki had two self-contained works in the feld of history which are "The Refusal of an Ugliest Ascripton About the Last Prophet" and “Our Prophet Muhammad (peace be up on him) and Islam” At the same tme he was also a writer who wrote historical issues on different occasions in his many works. Since he lived Otoman Reign, Consttutonal Monarchy and Turkish Republic periods, each study which was done about Akseki is important on account of shedding light on the recent history at the same tme. In this artcle, his works regarding history will be introduced and his historian identty will be discussed

Keywords


 • (**) Bu yazı, 8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakül- tesi ile Antalya Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu”nda sunulan tebliğin makale formatında tekrar çalışılmış ve düzenlenmiş şeklidir.

 • 1 Bu eser, Talat Koçyiğit tarafından sadeleştirilerek 1976 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında Ankara’da tekrar basılmıştır.

 • 3 Garânîk kıssası konusunda günümüzde yapılan araştırmalara örnek olarak bkz, Hüseyin Hatemi, Şeytan Rivayetleri, İstanbul, 1989; İsmail Cerrahoğlu, “Garânîk”, TDVDİA, c. 13. İstanbul 1996, ss. 361-366; Said Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, Esra Yay, İst, 1997, ss. 497-547; İbrahim Sarmış, Hadisler Kur’an’la Eşdeğer midir?, Düşün Yay, İst, 2010, ss. 201-212; Muhammed Heykel, The Life Of Muhammad, Translated by İsmail Ragi A, alFaruqi, North American Trust Publications, 1976, ss. 73-74; William Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Pakistan 1979, ss. 158-161; Taberi, The History of al-Tabari, İngilizce’ye çev, William Montgomery Watt & M. V. McDonald, c. VI, State University of New York Press, 1988, ss. 107-109; P. K. Hitti, History of The Arabs, Macmillan Press, Hampshire & London, 1996, ss. 98-99; İsmail Cerrahoğlu, “Garânîk Meselesinin İstismarcıları”, A.Ü.İ.F.D. c, XXIV 1981, ss. 69-91; Sabri Hizmetli, “Garânîk Meselesi Üzerine”, İslami Araştırmalar, c. III, sy. 2, Nisan 1989, ss. 40-58; M. Hayri Kırbaşoğlu, “Şeytan Rivayetleri Kitabı Hakkında”, Diyanet Gazetesi, Temmuz 1989, sy. 365, ss. 10-11; Ağustos 1989, sy. 366, ss. 10-11, 26.

 • 4 “Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhi’s-selâm ve Müslümanlık” adlı kitabın anlatımı içerisinde eserini yazış gayesini; "Gençlere Peygamberini ve onun fertler ve cemiyetler için bir kuvvet ve fazilet kaynağı olan yüksek hayatını, yüksek ahlâk ve seciyesini tanıtmak” olarak ifade ettiğini aktarmıştık (Bkz, Akseki 1955: 3).

 • Ahmet Hamdi Akseki, İslam Dini, Ankara, 1954.

 • Akseki, Askere Din Kitabı, Sad. Talat Koçyiğit, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay, 3. Baskı 1976.

 • Akseki, Hutbelerim, İstanbul, 1966.

 • Akseki, Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâm ve Müslümanlık, Ankara, 1955.

 • Ali Arslan Aydın, Ahlak İlmi ve İslam Ahlakı, Ankara, 1979.

 • Ferhat Koca, Bulgaristan Mektupları, Rağbet yay, İstanbul 2000.

 • Hulusi Kılıç, "Sırat-ı Müstekîm ve Sebîlü'r-Reşâd Mecmualarındaki Makalelerine Göre Ahmet Hamdi Akseki", Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, 4-6 Kasım 1994. (Yayınlanmamış tebliğ)

 • Hüseyin Hatemi, Şeytan Rivayetleri, İstanbul, 1989.

 • İbrahim Sarmış, Hadisler Kur’an’la Eşdeğer midir?, Düşün Yay, İst, 2010.

 • İlhan Yıldız, Ahmet Hamdi Akseki ve Din Eğitimindeki Yeri, Uludağ Üniv, İlahiyat Fak. Bursa, 1996. (Yayınlanmamış Doktora Tezi)

 • İrfan Yücel, “Ölümünün 33. Yıldönümünde Kendi Kaleminden Ahmet Hamdi Akseki”, Diyanet Gazetesi, sy. 299, Ankara 1984.

 • İsmail Cerrahoğlu, “Garânîk Meselesinin İstismarcıları”, A.Ü.İ.F.D. c. XXIV 1981.

 • İsmail Cerrahoğlu, “Garânîk”, TDVDİA, c. 13. İstanbul 1996.

 • M. Hayri Kırbasoğlu, “Şeytan Rivayetleri Kitabı Hakkında”, Diyanet Gazetesi, Temmuz 1989, sy, 365; Ağustos 1989, sy, 366.

 • M. Hayri Kırbaşoğlu, "Hâtemu'l-Enbiya Hakkında En Çirkin Bir İsnadın Reddiyesi", Journal of Islamic Research, (İslami Araştırmalar) c. VI, sy. 2, 1992, s. 125-141; c. VI, sy. 3, 1992.

 • Muhammed Heykel, The Life of Muhammad, Translated by İsmail Ragi A, al-Faruqi, North American Trust Publications, 1976. Necm, 53/19-23, 62.

 • Nesimi Yazıcı, "Ahmet Hamdi Akseki'nin Bulgaristan Muhabirliği", Diyanet İlmi Dergi, Ocak- Şubat-Mart 1995.

 • Ömer Özyılmaz, "Din Dersleri Öğretmeni Olarak Ahmet Hamdi Akseki", Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, 4-6 Kasım 1994. (Yayınlanmamış tebliğ)

 • P. K. Hitti, History of the Arabs, Macmillan Press, Hampshire & London, 1996.

 • Recai Doğan, "Ahmet Hamdi Akseki ve Din Eğitimine Hizmetleri", Ahmet Hamdi Akseki Sem- pozyumu, Antalya, 4-6 Kasım 1994. (Yayınlanmamış tebliğ)

 • Sabri Hizmetli, “Garânîk Meselesi Üzerine”, İslami Araştırmalar, c. III, sy. 2, Nisan 1989.

 • Said Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, Esra Yay, İst, 1997.

 • Süleyman Hayri Bolay, TDVİA “Akseki” maddesi, c. 2, İstanbul 1989.

 • Şinasi Siber, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed, Ayyıldız Mat. İst, 1958.

 • Taberi, The History of al-Tabari, İngilizce’ye çev, William Montgomery Watt & M. V. McDonald, c. VI, State University of New York Press, 1988.

 • Veli Ertan, Ahmet Hamdi Akseki, İstanbul 1988.

 • William Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Pakistan 1979.

                                                                                                    
 • Article Statistics