DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDE EKOLOJİK TEMELLİ ÇEVRE EĞİTİMİNİN TEORİK TEMELLERİ

Author:

Year-Number: 2015-17
Number of pages: 252-275
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çevre sorunları her geçen yıl büyüyerek küresel bir problem haline gelmiştir. Çözüm arayışları çerçevesinde sosyal, ekonomik ve siyasal çözüm önerileri üzerinde tartışmalar yapılmış, nihayetinde çevre sorunlarına karşı en köklü ve kalıcı çözümün insanın eğitilmesi olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle son yıllarda çevre eğitimine ilişkin çalışmalar artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de ise çevre eğitimi okullarda müstakil bir ders olarak yer almamakta, fen bilgisi, sosyal bilgiler gibi birkaç ders içerisinde çevre eğitimi gerçekleşmektedir. Dinî ve ahlâkî değerlerin güdüleyici etkisi düşünüldüğünde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde de etkili bir çevre eğitimi yapılması yararlı olacaktır. Ancak, din öğretimi programında farklı öğrenme alanları içerisinde çevreyle ilgili birkaç konuya yer verilmiştir. Çevre kirliliği gibi küresel ve öncelikli bir problemin çö- zümüne katkı sağlaması amacıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde çevre eğitmi yapılmalıdır. DKAB derslerinde etkili bir çevre eğitiminin gerçekleşebilmesi için ise, öğrencilerin çevreyi gözlemleyebileceği ve etkinliklerle yaşayarak öğreneceği ekolojik temelli bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, etkili bir çevre eğitimi ihtiyacından hareketle, DKAB derslerinde çevre eğitiminin teorik temelleri üzerinde durulmuş ve DKAB dersinde uygulanabilecek bir ekolojik temelli çevre eğitimi önerisinde bulunulmuştur

Keywords

Abstract

Environmental problems growing has become a global problem every year. Within the framework of the search for solutons, discussions made on social, economic and politcal solutons, fnally understood that fundamental and lastng soluton to the environmental problems is the training of human. Therefore, in recent years, studies on environmental educaton are increasing and environmental educaton is widespreading more and more. In Turkey, there isn’t environmental educaton in the schools as a separate course. However, environmental educaton is given in a few courses as science, social studies lessons. When considering motvatonal impact of religious and moral values,it will be useful making an effectve environmental educaton in lessons of Religious Culture and Moral Knowledge. But, there are several environmental issue in different learning areas that in religious educaton programs. Whereas, environmental educaton should be made in lessons of Religious Culture and Moral Knowledge in order to contribute the soluton of global and priority problem as environmental polluton. For the realizaton of an effectve environmental educaton in lessons of RCMK, there is a need ecologically based approach that students can observe and learn by experience with the actvites. In this artcle, startng from an effectve environmental educaton needs, it has focused on the theoretcal foundatons of environmental educaton in lessons of RCMK and proposed ecologically based environmental educaton in lessons of RCMK.

Keywords