Kadın Mali Müşavirler Ve Muhasebe Çalışanlarında Cam Tavan Sendromunun İş Tatminine Etkisi
The Effect of Glass Ceiling Syndrome on Job Satisfaction in Female Public Accountants and Accounting Staff

Author : Esra YILDIZ -Aykut BEDÜK
Number of pages : 193-221

Abstract

Küreselleşme, rekabetin artan şiddeti, değişen müşteri istek ve beklentileri işletmeleri farklı stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. İşletmelerin sahip olduğu insan kaynakları gücü rekabet yarışında ön sıralarda yer alabilmek için büyük öneme sahiptir. Son yıllarda kadınlarında aktif çalışma hayatına girmesi ile birlikte, toplumun kadına olan bakış açısı değişmiş, işletme yöneticileri rekabet avantajı ve sürdürülebilir kazanç elde etmeye yönelik politikalarında kadın çalışanlara daha fazla önem vermeye başlamıştır. İş hayatında kadın çalışanlara yönelik ön yargılı tutumların değişmesine rağmen halen bazı sektörlerde özellikle üst düzey yönetim kademelerinde yer alamadıkları gözlemlenmektedir. Bu durumun birçok sebebi olmakla birlikte, literatürde cam tavan engelleri olarak bilinen görünmeyen fakat hissedilen engeller ile kadınların çalışma hayatlarına devam etmek zorunda kaldıkları yapılan araştırmalar neticesinde ortaya konulmaktadır. Erkek çalışanların yoğunlukta olduğu sektörlerden biri olan muhasebe alanı bu nedenlerden ötürü kadınlar tarafından çok fazla tercih edilmemekle birlikte az sayıda da olsa çalışan kadınların birtakım psikolojik engeller ile karşılaştığı görülmektedir. Çalışmada araştırma alanı olarak muhasebe sektörünün tercih edilmesinde; sektörde ağırlıklı olarak erkeklerin çalışması, bayanların terfi olanaklarının yetersiz oluşu, mesai yaptıkları sırada birçok olumsuz durum ile karşı karşıya kalmaları ve yöneticilerin bu birimlerde kadın çalışan tercih etme konusundaki olumsuz tavırları gibi faktörler belirleyici olmuştur. Cam tavan sendromunun kadın çalışanlar üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Bu araştırmada muhasebe alanında görev yapan kadın çalışanların karşılaştığı cam tavan sendromunun iş tatmini düzeylerine etkisinin olup olmadığı belirlenmek istenmektedir. Çalışmanın sonucunda yapılan analizlerde cam tavan sendromu algısının kadın mali müşavirlerde ve muhasebe çalışanlarında iş tatminini etkilediği, demografik değişkenlere göre bu durumun çok fazla farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Keywords

İşletme, Örgütsel Davranış, Cam Tavan, İş Tatmini, Mali Müşavir, Sendrom, Muhasebe .

Read: 793

Download: 262